Samisk vargavinter

24 juni 2019 06:30

Ökad osäkerhet, överkörda medborgare och ett helt nytt förhållande mellan samer och staten. Det blir följden av att Naturvårdsverket på egen hand har bestämt att Sveriges vargstam ska öka.

Myndigheten har formellt agerat på egen hand, men har fått aktivt stöd från regeringen och passivt stöd från stödpartierna. Med all sannolikhet är agerandet inget annat än ett försök från regeringen att kringgå riksdagen, som ju har beslutat att Sveriges vargstam har en gynnsam bevarandestatus mellan 170 och 270 djur. I total avsaknad av formell kompetens beslutade dock Naturvårdsverket att det krävs minst 300 vargar för detta.

Följaktligen krävs en ökning av vargstammen och nu har det beslutats om föryngringar. Det kommer att ske en viss förskjutning från förvaltningsområde mitt till framför allt det norra området men även till det södra.

Framförallt för Värmland kan detta få positiva följdverkningar i form av ett något minskat antal djur. I sig är det inget fel i det. Vargtätheten i Värmland har varit för hög vilket har lett till bland annat en minskning av jakt med lössläppt hund.

För första gången ska det dock göras en föryngring i Jämtland. Detta är anmärkningsvärt då det kommer att ske på renbetesmarker. Samernas renhållning har traditionellt ansetts vara skyddsvärd och därmed har också renbetesmarkerna varit fredade från varg. Så är uppenbart inte längre fallet.

Den rödgröna regeringen har hela tiden retoriskt ställt sig på samernas sida. Förra mandatperioden kännetecknades förhållandet av dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) som oreflekterat alltid stod på samernas sida. Hennes efterträdare Amanda Lind inledde med att svagt markera att det kanske inte alltid är så enkelt när hon fick frågan om samer ska få säga nej till gruvdrift. I övrigt har hon fortsatt på den inslagna linjen.

Lind besökte Jokkmokks marknad på samernas nationaldag 6 februari och sade då att regeringen verkligen vill få till en konsultationsordning för samiska frågor. ”I frågor som berör samer ska samer alltid komma till tals”, förklarade hon.

Att regeringen vill ge sken av att det är viktigt för den att låta samer komma till tals är uppenbart. Det är mindre självklart att regeringen också lever som den lär. Det finns faktiskt ingenting som förhindrar att samerna konsulteras innan regeringen ger klartecken till Naturvårdsverket att åsidosätta riksdagsbeslut för att introducera vargar på renbetesmarken. Möjligen ansågs det vara ett slöseri med tid, det krävs ingen högre utbildning för att lista ut vad de skulle säga.

Samerna märker nu av det som arbetarklassen och landsortsbefolkningen tidigare har börjat inse. Socialdemokraterna har ställt om politiken mot andra grupper och tar inte längre någon hänsyn till dem. Om detta genomförs är det för samernas del en väsentlig omdaning av relationen till den svenska statsmakten.

Står riksdagens partier enade bakom detta?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!