Under sommaren ska det nya förslaget till detaljplan för Kalmarsands-området ställas ut.

Området sträcker sig från Kalmarrondellen i norr till Kalmarsandsbadet i söder och det gamla grustaget mitt i området har utretts för bostadsbyggande ända sedan 1980-talet.

Längst i norr fick Håbohus en markanvisning för bostäder hösten 2016.

Artikelbild

| En ny dragning av Stockholmsvägen, genom Fånäs till Kalmarsand längre norr över, ska bli verklighet i närtid enligt planerna.

Den centrala delen av området, kallat Kalmarsand Park nära järnvägen föreslås bostäder, men också förskola, vårdboende och handel.

Landmärket vid vattnet, Lantmännens gamla silobyggnad, vid Kalmarsands Udde ska enligt detaljplaneförslaget kunna ersättas med andra högre byggnader, strandpromenad och småbåtshamn.

Kommunens plan är att ha ett varierat bostadsutbyggnad med både lägre och högre bebyggelse.

På så sätt skapas förutsättningar för en lugnare kvartersgata genom Fånäs och en större matargata som kan försörja Kalmarsand och klara av genomfartstrafik till och från Upplands-Bro.

Det handlar enligt kommunen om trygghet ur flera aspekter och en förbättring jämfört med idag.

"Längs Stockholmsvägen, genom Fånäs, är gång- och cykeltrafik direkt olämplig. Vägens utformning prioriterar endast biltrafik".

Och fortsättning:

"Skogsområdet och i förlängningen även den äldre järnvägsbron är dock svårtillgängligt, avskilt och nedskräpat. Det är inte del i ett sammanhängande promenadstråk och ansluter inte naturligt mellan olika platser i Bålsta".

Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, ser positivt på att detaljplanen nu kan ställas ut.

– Kalmarsand är jättespännande. Det har kommit in bra förslag och förhoppningsvis kan vi inom en snar framtid få se utvecklingen av bland annat silo-området. Det känns jätteroligt, säger hon.

När tror du att Bålstaborna ser någon synlig förändring av Kalmarsands-området? Handlar det om ett, två eller fem år?

– Bortåt en två år skulle jag säga. Det är ju processer som tar tid.

Det är fortfarande inte bestämt hur länge silobyggnaden ska stå kvar. Enligt uppgift från Håbo kommun finns det rivningstillstånd, men på Lantmännen har man i dagsläget inget nytt att berätta om när rivningen ska ske.

– Lantmännen Fastigheter äger ju inte längre silon, men en del av bolaget, Lantmännen Byggnads AB, kommer att agera byggherre den dag det är dags för rivning och sanering, berättar Tora Zeijlon, kommunikationschef på Lantmännen.

Markägare i den här delen av Bålsta är Håbohus, Skanska, Fastighet AB Kalmarsand och Kalmarsand Projekt AB, där Enköpingsbon Jan Hardenborgs Stadsutveckling, marknadsför och utvecklar de nya bostäderna i området.