Ris och ros i revisionsrapport

Bara miljö- och byggnadsnämnden får godkänt av revisorerna som granskat kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll av verksamheter och ekonomi 2017.

20 maj 2018 15:00

I rapporten sammanfattar revisorerna sina bedömningar med ord som ”i rimlig utsträckning”, ”tillfredsställande”, ”till övervägande del” och i några fall ”bristande”.

Bengt-Åke Gelin, ordförande för kommunens förtroendevalda revisorer, presenterade den granskning som revisionsföretaget PwC gjort vid senaste fullmäktige. För tydlighets skull med ett färgdiagram där den enda helt gröna och därmed godkända stapeln för samtliga nämnder gäller målen för själva verksamheterna.

Rutorna för uppnådda ekonomiska mål lyser däremot illröda för skol-, social-, utbildnings- och vård- och omsorgsnämnderna som samtliga redovisat underskott i sina bokslut. Men färgdiagrammet visar också med gula rutor att samtliga nämnden vidtagit åtgärder för att försöka nå de ekonomiska målen.

Revisorerna granskade och utvärderade även de system som politikerna i nämnder och styrelser har för att styra, följa upp och kontrollera verksamheter och ekonomi. Där har de funnit brister hos såväl kommunstyrelsen som tekniska, upplevelse- och vård- och omsorgsnämnderna.

Revisorerna ger rekommendationer för hur politikerna ska få bättre kontroll av verksamheter och ekonomi. Tydliga riktlinjer för hur och när uppföljningar ska ske är det förslag som rapporten sätter högst i sin lista, och därefter en översyn av delegationsordningarna för ekonomiska beslut, ”i syfte att säkerställa att ekonomiska belopp är i rimlig nivå”. I flera nämnder delegeras ekonomiska beslut till tjänstemän på belopp upp till tio miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!