Avgiften på 4 502 kronor gällde tillsyn efter klagomål på buller, lukt och skadedjur vid en fastighet i samhället. Fastighetsägaren ansåg att avgiften skulle betalas av hyresgästen i fastigheten eftersom denne var orsaken till klagomålen. Hyresvärden hade varit medveten om att lägenheten behövde saneras, men inte, trots begärd hjälp från kronofogden, kunnat delge hyresgästen besked om vräkning eller få tillstånd till sanering. Sedermera sanerades ändå lägenheten.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet med motiveringen att klagomålen varit befogade, tillsyn är avgiftsfinansierad och fastighetsägaren är betalningsansvarig.