Väg 70 mellan Enköping och Fjärdhundra byggdes om med mitträcke under 2018. Men även sträckan från Fjärdhundra till Sala har behov av åtgärder. Sträckan har funnits med i den nationella transportplanen men prioriterats bort då det gavs förtur till järnvägsprojekt.

Nu görs istället mindre åtgärder längs sträckan för att höja säkerheten. Bland annat tas fasta hinder i sidoområdena bort, räcken sätts upp där fasta hinder inte går att få bort, räffelmarkeringar görs i vägbanan och hastigheterna ses över.

– Arbetet med sidoräckena är klart och nu ska stolpar längs vägen tas bort och ledningarna grävas ned i backen, säger Annika Jansson, projektledare vid Trafikverket region öst.

Artikelbild

| Väg 70 norr om Fjärdhundra finns inte med i den nationella transportplanen de närmsta åren trots att den är smal och hårt trafikerad.

En översyn ska även göras av samtliga skyltar längs sträckan och hastigheten justeras till 80 kilometer i timmen.

– Hastigheten ska hållas jämn på hela sträckan och det innebär höjning på vissa sträckor och sänkning på vissa.

Sidoräckena kan göra att vägen upplevs som smalare än tidigare men vägbredden är densamma.

– Det kan kännas obehagligt för cyklister då räckena gör att man inte kan komma undan. Den positiva effekten av räckena överväger dock, säger Annika Jansson.

Räckena ska bland annat minska skaderiskerna vid avåkningar och på sikt minska antalet allvarligt skadade och döda i trafiken.

För lantbruksfordon har det i vissa fall blivit svårare att ta sig till och från markerna.

– Men vi har haft en dialog med bönderna, det blir försämrad framkomlighet på vissa håll men det kommer att fungera, säger Annika Jansson.

De arbeten som görs på vägsträckan under hösten kommer troligen inte att ge några större störningar i trafiken.

Enligt Trafikverket är sidoräcken ett effektivt sätt att minska singelavkörningar mot höger vägsida och de tar bort 90 procent av de svåra olyckorna.