Som EP tidigare har skrivit har Preem AB försökt få tillstånd att bygga en dieselanläggning i Hagalund. Bolaget sökte först bygglov för anläggningen som skulle ges plats på Börjes transport AB:s fastighet invid Aga gas, men fick nej från miljö- och byggnadsnämnden. Anledningen var att detaljplanen för Hagalund inte tillåter dagligvaruhandel.

Preem gick vidare och ansökte om ändring av detaljplanen på den del av fastigheten där de tänkt sig att placera sin anläggning, men nu har plan-, mark- och exploateringsutskottet, plex, sagt nej även till detta.

Motiveringen är att kommunen hellre skulle ha anläggningen nära riksväg 55, men väntar på Trafikverkets plan för ombyggnad av riksvägen mellan Enköping-Litslena till 2+1-väg eftersom den kommer att påverka utformningen vid infarten till Hagalund. Enligt tidigare besked skulle den vara klar 2023, men har försenats.

–  Vi ser behovet av en drivmedelsanläggning vid den östra infarten eftersom flera företag skulle vara betjänta av den. Men av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att dra in annan tung trafik i området än de som hör till företagen som är etablerade där, säger Ulrika Ornbrant (C), ordförande i plex.

En mack i området skulle också avlasta Myranområdet från tung trafik, men den sammanvägda bedömningen leder ändå till ett nej på Preems ansökan om planändring.

–  Det kunde ha varit möjligt för miljö- och byggnadsnämnden att ge ett tillfälligt bygglov för Preem för att lösa situationen, men det råder inte vi över, tillägger Anders Wikman (NE), vice ordförande i plex.