Patientsäkerheten på akuten kritiseras hårt

Akademiska sjukhusets akutmottagning får svidande kritik av IVO, inspektionen för vård av omsorg efter en oanmäld inspektion. Nu måste sjukhuset förbättra patientsäkerheten och vården.

28 november 2017 11:00

IVO konstaterar att hög arbetsbelastning och brist på vårdplatser innebär att patienter inte får en säker vård. De kan få vänta länge och på ett sätt som inte alltid uppfyller de lagstadgade kraven på god vård. Det är främst under hög belastning som bristerna förekommer, och hög belastning är vanligt förekommande på akuten enligt uppgifter till IVO.

I punkt efter punkt tecknas en bild av akutmottagningen som en osäker plats. Här är ett axplock:

Patienter tvingas vara kvar på akutmottagningen i väntan på vårdplats under så lång tid att det innebär en patientsäkerhetsrisk, särskilt för multisjuka, äldre och patienter med demenssjukdom. Dessa personer löper ökad risk för trycksår, fallskador, undernäring, svårigheter att sköta toalettbesök samt oro och förvirring.

Smittpatienter blandas med andra patienter i korridoren och det finns inga toaletter som är till för enbart smittbärande patienter.

Alla ges inte samma möjlighet att tillkalla hjälp vid behov och det brister i övervakningen av patienternas tillstånd.

Högst risk att drabbas löper patienter som söker vård på sen eftermiddag och kväll, eftersom akutens vårdplatser då hunnit bli upptagna.

Patienter med inläggningsbeslut tvingas ligga på en brits i en korridor. Personalen hinner inte ha uppsikt över patienterna, som dessutom saknar larmklocka att ringa på.

Vid den oanmälda inspektionen upptäcktes också bristande rutiner kring utdelning av medicin och att all personal på akuten inte rapporterar in alla patientsäkerhetsrisker.

Till sist konstateras att akutmottagningen har som ett mål att ingen patient ska försämras under tiden man är där. Men så är det inte riktigt i dag.

Anette Skoglund som är chef för internmedicin, där akutmottagningen ingår, vill tona ner kritiken från IVO.

– Det finns alltid en risk att som patient drabbas av en vårdskada, speciellt om man är äldre och multisjuk. Man kan falla ur sängen, få trycksår eller bli orolig och förvirrad, men ingen har fallit på akutmottagningen i år. Det har inte skett någon försämring av vården på akuten jämfört med tidigare, säger hon.

Har IVO inte rätt i sin kritik?

– Det är en tolkningsfråga. Om jag får en fråga från IVO om det finns en risk så måste jag svara att det gör det, det finns alltid en risk. Men vården på akutmottagningen har inte blivit sämre än tidigare, säger Anette Skoglund.

Att det skulle vara risk för smittspridning genom att smittpatienter blandas med andra patienter i korridoren tycker hon inte stämmer.

– Vi har en smittskyddsavdelning som är öppen under hela dagen och som stänger först på kvällen, säger hon.

Brist på vårdplatser kan uppstå sent på kvällen.

– Och vi har uppsikt över våra patienter.

Den främsta orsaken till problemen är, både enligt Anette Skoglund och IVO, på brist på vårdplatser och svårigheter att hitta personal, främst sjuksköterskor.

Hon anser att mycket har gjorts för att förbättra situationen på akuten, bland annat har en akutgeriatrisk avdelning med 13 vårdplatser införts. Sängar kan lånas från vårdavdelningar om patienter får vänta länge, en tjänst som jobbar med kvalitetsfrågor på akuten har tillsatts, ett nytt arbetssätt för att snabbare ta hand om äldre multisjuka ska införas och en åtgärdsplan för överbelastad akutvårdsavdelning har utarbetats.

IVO har begärt en redovisning av sjukhusets plan för att komma till rätta med problemen. Den ska vara inlämnad senast 16 februari nästa år.

Det gör akuten för att mota problemen

Har öppnat en diagnosavdelning och infört timsrundor.

En åtgärdsplan för över­belastad akutmottagning har utarbetats.

Personal och läkare ansvarar för patientgrupper som väntar på vårdplats.

En akutgeriatrisk enhet med tretton vårdplatser har införts.

Verksamhetsområdet har öppnat en avdelning som arbetar med kvalitet och patientsäkerhetsfrågor.

En tjänst som arbetar med kvalitetsfrågor lokalt på akutmottagningen har införts.

Planerar att införa arbetssättet där alla professioner möts för rapport och avstämning och ett arbetssätt för snabbare omhändertagande av äldre multisjuka patienter.

Sängar kan lånas från vårdavdelning vid lång väntan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg Lennart Lindström