Arbetet med att ersätta dagens slitna och underdimensionerade avfallsreningsverk med ett nytt miljöanpassat som är anpassat för upp mot 60 000 innevånare går framåt.

Efter ett långt utredningsarbete så har kommunen nu kommit fram till att man vill placera det nya avfallsreningsverket i en skogsdunge i Vappa som ligger ett par kilometer sydväst om Enköping vid väg 55.

Den aktuella skogsdungen ligger i ett herrgårdslandskap som klassificeras som en kulturmiljö av riksintresse av staten. I miljöbalken sägs att den här typen av områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess natur- eller kulturmiljö.

Kostnaden för det nya verket är beräknad till 460 miljoner, enligt ett beslut i kommunfullmäktige i mars i år.

Under arbetet med att utreda den bästa placeringen av det nya reningsverket, som är tänkt att stå klart vid årsskiftet 2022-2023, så har tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med externa konsulter sedan 2015 tittat på 18 tänkbara alternativ i Enköpings närhet.

Efter att ha tittat olika viktiga parametrar så har tjänstemännen och konsulterna kommit fram till att det aktuella markområdet är den bästa lokaliseringen av ett nytt avfallsreningsverk.

– Att just Vappa föreslås handlar till exempel om avståndet till bostäder, hur naturmiljön ser ut och hur det nya verket ska fungera tillsammans med det gamla ledningsnätet, förklarar Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman.

När det gäller det aktuella markområdet så ägs det i dag inte av kommunen och innan ett nytt verk kan byggas där så krävs att kommunen får köpa loss den aktuella markområdet från den nuvarande ägaren.

Vid sidan om arbetet att hitta en lämplig placering så jobbar tjänstemän på kommunen för tillfället med en ansökan för att få miljötillstånd hos länsstyrelsen för det nya verket.

För att det ska bli möjligt att bygga ett nytt reningsverk i aktuella området krävs att kommunen gör en detaljplaneändring som tillåter byggandet av verket.

På torsdagen diskuterades också en detaljplaneansökan av politikerna i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskottmöte. Samtliga politiska partier i utskottet var positivt inställda till att göra de ändringar som krävs i detaljplanen för att det nya avfallsreningsverket ska kunna byggas i Vappa.