Ny ansökan om bygglov

Kommunens fastighetsavdelning har lämnat in en ny ansökan om tillfälligt bygglov för en förskola i Storskogen. Ansökan gäller för moduler som ska ge plats för 120 barn.

19 april 2018 06:00

Som EP tidigare skrivit sade miljö- och byggnadsnämnden nej till den tidigare ansökan om bygglov för en kommunal förskola invid infartsvägen till det planerade bostadsområdet Storskogen. Nämnden ansåg att utomhusmiljön invid en trafikerad väg i ett område som kommer att vara en byggarbetsplats under flera år, inte var lämplig för en förskola.

Fastighetsavdelningen som begärt bygglovet avbröt arbetet för förskolan som redan inletts med markberedning och även grundarbeten.

Tekniska nämndens ordförande Hans Olsson (S) kommenterade den nya ansökan om tillfälligt bygglov i samband med måndagens fullmäktigemöte:

–  Det har gjorts anpassningar i den nya ansökan om tillfälligt bygglov, och det ska också göras möjligt att anlägga en tillfällig väg för byggtrafiken till Storskogen antingen norr eller söder om infartsvägen, sade Hans Olsson.

Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, ville på måndagen inte ge någon annan kommentar till den nya ansökan för förskolan än att den tagits emot och kommer att behandlas.

Både placeringen av den tillfälliga förskolan och andra förskolors placering i trafikerade områden har väckt frågor från allmänheten.

Det finns ett detaljplaneförslag för Storskogen där en tomt avsatts för skolverksamhet. Planen gick ut på samråd 2016, men den kommer att bearbetas och sändas ut på granskning först nu under sommaren. Enligt kommunens planarkitekt är förhoppningen att den kan antas vid årsskiftet 2018-2019. Marken som detaljplanen omfattar är privatägd.

Marken där fastighetsavdelningen och skolkontoret vill placera den tillfälliga förskolan ägs av kommunen, och det är också kommunen som äger marken där en tillfällig byggtransportväg kan anläggas.

Att förskolan i Åkersberg, som också är omgiven av trafikerad väg och byggtrafik, är placerad där den är förklarar Matz Keijser:

– Den är byggd enligt detaljplan och placeringen lokaliseringsprövades under planarbetet. Förskolan i Storskogen vill man bygga utanför detaljplan.

I såväl detaljplanen för Bredsand som i planen för Gamla Nynäs, invid Bredsandsvägen där björkallén ansluter till vägen, finns tomter reserverade för skoländamål. Marken har i båda fallen privata ägare. Enligt uppgift anses de tomterna för små för förskolor. De skulle rymma högst fyra avdelningar vardera.

Kommunen och skolnämnden vill bygga större förskolor med 7-8 avdelningar av ekonomiska skäl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!