Trots att Miljöpartiet har få mandat känner Kenta Hällbom att de har inflytande i fullmäktige.

Nämn tre saker eller frågor som du tycker att det är bra att ni har lyft fram under mandatperioden?

– Det viktigaste är att kommunfullmäktige tog fram en plan hur trafiken ska utvecklas, samt vilka gator, vägar och fordonsslag som ska prioriteras. Då kommer gång och cykel som nummer ett med kollektivtrafiken, säger Kenta Hällbom.

Artikelbild

| Om Kenta Hällbom får som han vill ska skolans resurser återställas.

– Få tillbaka Joar Blå på kartan. För två år sedan tog majoriteten i upplevelsenämnden bort renoveringsofferterna, vi var det enda partiet som drev frågan. Idag är i princip alla partier överens om en renovering. Nu vill vi att det ska verkställas.

– Vi tycker det var ett klok beslut att behålla Ena Energi i kommunal regi. Det fanns många osäkerhetsfaktorer med bolaget som hade lagt det högsta budet, deras miljöprofil litade vi inte på.

Hur stort inflytande har ert parti inom politiken i Enköping?

– Formellt har vi inte så stort inflytande men i sak upplever jag att vi har mycket. Vi är pålästa och kunniga inom olika områden och duktiga på att argumentera för vår sak. Vi skriver många motioner och är väldigt aktiva på kommunfullmäktige.

På vilka områden framförallt känner du att ert parti skulle ha lyckats bättre än nuvarande kommunregering?

– Framförallt resurserna till skolan. Hade man haft ordentliga resurser till förskola och skola hade det gått bättre. Det har blivit lite bättre men det är tillfälliga statliga bidrag som kommit.

– Samhällsbyggnaden och Centrumpusslet borde kommit mycket längre. Det har utretts så pass länge och i så många omgångar, att det borde vara klart vad vi vill göra.

Vad ger du S och NE för betyg för mandatperioden (betygsskala 1-5)?

– En trea. Det har mest varit förvaltning men inte så mycket utveckling.

Vad har de gjort bra?

– Trafikplanen som man har tagit fram, parkeringspolicyn och den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad. Den siktar väldigt bra för den utveckling som vi tror på för Enköping. Idrottshallen i Munksundet har man fått ordning på, så även simhallen, trots att det inte var den bästa lösningen.

Vad har de gjort dåligt?

– Man har inte tagit tillräckligt hänsyn till klimatanpassningen. Det som framförallt har varit dåligt är bristen på politisk insyn, vi borde ha bättre insyn och bättre beslutsunderlag. Då hade det varit lättare att få stora politiska majoriteter. Även att de inte har fixat reningen i Paddeborgsparken.

Välj tre saker som du vill genomföra i Enköping efter valet?

– Återställa skolans resurser, elevpengen ska öka med minst 15 000 kronor. Förskolan ska inte heller ha så stora barngrupper.

– Omedelbart få i gång renoveringen av Joar Blå och flytta in kulturskolan.

– Klimatanpassa Enköping, utveckla samhällsstrukturen mer miljömässigt.

Vad vill ni göra med stadskärnan?

– Den vill vi naturligtvis utveckla, den ska man vara rädd om. Om butikerna inte har det utbudet som folk vill ha är det bättre att ha mötesplatser kring torget med kultur och mat. På stattomter vill vi museet.

Bekymrar eller ger opinionssiffrorna på riksnivå dig segervittring på det lokala planet?

– Jag är inte orolig för valresultatet i kommunen, det kommer gå bra för oss. Vi kommer antagligen inte få egen majoritet, men bra utifrån våra förutsättningar. Vi hoppas få fyra till sex mandat. När de ser Miljöpartiets helhetslösning på klimatproblemet och på jämlikhetsfrågor, vi är ett riktigt feministiskt parti.