Dammen är sista steget i reningen av avlopp från ett 30-tal hushåll anslutna till det kommunala avloppet i Altuna, Ådalen.

Altunas biodamm anlades i början på 1960-talet och motsvarar i storlek en dryg tredjedels fotbollsplan. Uppehållstiden i dammen varierar, men är ungefär två månader, och från dammen går vattnet ut i Örsundaån.

– Anläggningen består av en pumpstation som pumpar avloppet till dammen där det sker en biologisk rening av vattnet, slam sjunker till botten och det sker en biologisk nedbrytning av fosfor och organiskt material, säger Marika Hanson, biträdande va-chef i Enköping.

Anläggningen klarar inte moderna krav på avloppsrening, och det är kommunens va-avdelning som har i uppdrag att göra något åt hanteringen av avloppet. Från början var tanken att man skulle klara det med en enklare lösning i form av slamavskiljning, men det visade sig inte vara genomförbart av geotekniska orsaker.

I stället kommer ett minireningsverk med slamavskiljning, kemisk och biologisk rening av avloppsvattnet att byggas i höst. Det är en lösning som kostar betydligt mera än vad som först avsattes i investeringsbudgeten, och prognosen är nu att totalkostnaden slutar på sju miljoner kronor i stället för de drygt två miljoner kronor man först räknade med.

– Så kan det bli när förutsättningar för projekt ändras, men nu kommer avloppet att åtgärdas och minireningsverket stå klart att ta i drift innan föreläggandetiden går ut, säger Marika Hanson.