Ja till förtätning av Hettemarkskvarteret

Ett nytt flerbostadshus med åtta våningsplan i hörnet Fjärdhundragatan-S:t Larsgatan och sex våningsplan längre in på S:t Larsgatan har nu fått bygglov.

24 april 2019 20:00

En ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, Johnny Karlsson (NE), reserverade sig emot beslutet med anledning av husets arkitektoniska utformning.

– Jag är emot att ge bygglov av flera anledningar, en av dem är att det inte finns några grönytor alls runt byggnaden, en annan att den saknar balkonger. Att den norra väggen på huset kommer att ligga bara några meter från fasaden på gamla Hettemarkshuset är inte heller bra, säger Johnny Karlsson som har lång yrkeserfarenhet som arkitekt och konstruktör.

Höjden på huset eller den mörka färgen på fasaden ser han inte som primära problem, däremot har han synpunkter på fasadmaterialet, sinuskorrugerad plåt.

– Jag tycker vi har sett nog av plåtfasader, och i det här fallet förstärker den också kasernkänslan i byggnaden, säger Johnny Karlsson.

Han tycker inte heller att parkeringslösningen för fastigheten med 30 p-platser som ska inrättas på grönytan norr om Hettemarkshuset är lyckad.

Övriga åtta ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden sade däremot ja till bygglovet som innebär att ett nytt hus med 33 lägenheter, sju 4:or, tio 3:or, fjorton 2:or och två 1:or, kan uppföras.

Innan bygget kan starta ska marken som nu till stor del är parkeringsplats saneras. Enligt miljöförvaltningens beslut ska alla förorenade massor under markytan fraktas bort. Prover har visat halter av arsenik och krom jämförbara med riktvärden för farligt avfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille