De kan inte följa lagen

Miljö- och byggnadsförvaltningen klarar inte att leva upp till alla lagkrav på tillsyn, och möjligheterna att utveckla verksamheten är begränsade. För att klara lagkraven behövs ytterligare sex tjänster.

15 april 2019 06:00

Det framgår av nämndplanen där förvaltningen och nämnden redovisar vilka effektiviseringar som kan göras för att klara kommande sparkrav på minst två procent årligen från och med 2020.

Men för att klara miljöbalkens krav på tillsyn skulle fem nya tjänster krävas, och för att klara livsmedelstillsynen en ny tjänst.

Det är framför allt på miljöavdelningen som bristen på personal är märkbar:

– Vi skulle behöva tre tjänstemän bara för att klara att hinna med tillsynen av enskilda avlopp så att vi kan nå målen i EU:s vattendirektiv till år 2027, säger Linda Jacobson, chef för miljöavdelningen.

För byggavdelningen där man nu efter några år med stor personalomsättning kommit till rätta med högarna av ärenden som tidigare skjutits upp, har direktmöten med företagare, nya e-tjänster och en förbättrad hemsida, gjort situationen bättre:

– För enskilda kunder kan det ändå se ut som om våra handläggningstider för bygglov är långa men tiden räknas från det att ansökan är fullständig. Det vill säga att handläggningstid i lagens mening startat först när kompletteringarna är inlämnade, säger Christina Gortcheva, chef för byggavdelningen.

För såväl miljötillsyner som för bygglov är kartor betydelsefulla, och Per Lindblad och hans åtta kollegor på kart- och GIS-avdelningen är system som gör det lätt att anpassa kartor till olika förvaltningars önskemål viktiga:

– Vi har i samarbete med plan- och exploateringsavdelningen påbörjat utvecklingen av en process för att skapa standardiserade digitala detaljplanekartor, säger Per Lindblad.

Något som kommer att underlätta för förvaltningen är det nya ärendehanteringssystem som man älskat medel till. Efter att först ha sagt nej har nu kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till att ett system får upphandlas och 1,1 miljoner kronor ska tas i investerings- i stället för driftbudgeten.

– Vårt nuvarande system är 22 år gammalt och hopplöst omodernt. Ett nytt kommer att spara mycket tid för handläggarna och göra e-tjänster möjliga även på vår avdelning, säger Linda Jacobson.

Hon och hennes chefskollegor betonar hur viktiga personliga möten är, särskilt för de som söker bygglov kanske en gång i livet:

– Våra öppet hus-tider på biblioteket varje torsdag eftermiddag är väldigt uppskattade, och kommunens Kontaktcenter har betytt mycket för att förbättra vår service, säger Magnus Holmberg Muhr, chef för förvaltningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Byggavdelningen, chef Christina Gortcheva, 19 anställda som hanterar bygglovsärenden.

Miljöavdelningen, chef Linda Jacobson, 26 anställda, som hanterar tillsyn av livsmedel, miljö- och hälsoskydd.

Kart- och GIS-avdelning, chef Per Lindblad, 9 anställda som uppdaterar kartor, utför mätningsuppdrag och samordnar geografisk information för kommunen.

Chef för förvaltningen är Magnus Holmberg Muhr.

Förvaltningens verksamhet skattefinansierades enligt 2017 års bokslut med 19 miljoner kronor, och enligt 2018 årsredovisning 23 miljoner kronor, ett underskott mot budget med 2,3 miljoner kronor beroende på flyttkostnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille