Bygglovsstrid på Munksundet

Det rasar en smärre strid kring ändrade villafasader på Munksundet. Miljö- och byggnadsnämnden har begärt att tre husägare ska betala 80 000 kronor i vite för att de inte har återställt sina fasader.

6 oktober 2017 16:00

De tre husen ligger på Prästkragegatan, Blåklintsgatan och Smörblomsgatan. Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun har tidigare beslutat om att kräva rättelse av fastighetsägarna efter att de har ändrat sina fasader. Det gäller bland annat ändrad färg på fasad och ändrade fönster.

I augusti i år kontrollerade kommunen i fall husägarna hade återställt fasaderna. Men det hade inte skett. Därför skickade miljö- och byggnadsnämnden in en begäran till Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 80 000 kronor per hus.

I ett av fallen har Mark- och miljödomstolens dom faktiskt redan kommit. Det blev avslag därför att det har tagit för lång tid från kommunens beslut om rättelse av fasaden tills kommunen skickade in ansökan om vite till Mark- och miljödomstolen. Möjligheten till vite har därför preskriberats för det huset.

En av de tre fastighetsägarna har överklagat kommunens krav på att återställa fasaden ända upp till Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt, fått avslag i lägre instanser och sedan inget prövningstillstånd i hovrätten.

Husägaren tycker att kommunen inte har behandlat alla rättvist i bostadsområdet och påpekar att grannar har fått bygglov för ändringar av fönster och fasader.

När tidningen gör en rundvandring i området ser vi flera andra hus än nämnda tre som har ändrat färg på fasaden eller satt in fönster med annan utformning än originalfönstren. Det kan med andra ord bli fler ärenden med ändrade fasader för miljö- och byggnadsnämnden i framtiden.

Matz Keijser (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, förklarar kommunens agerande gentemot husägarna på Munksundet med att man är mån om att bevara husens tidstypiska karaktär från byggnadstiden. Området byggdes åren kring 1970.

– Vi anser att det är viktigt att bevara den tidstypiska karaktären. Detaljplanen är också väldigt tydlig på den punkten, säger Matz Keijser.

– Det här är tre stycken som sticker ut ganska mycket. Där har vi gjort bedömningen att de inte följer detaljplanen. Att till exempel ändra fasaden till svart sticker ut mycket, säger Matz Keijser.

Han förklarar att storleken på föreläggandet, 80 000 kronor, ska motsvara kostnaden för att återställa fasaderna.

Vad händer om de inte rättar till fasaderna? Kan det bli ytterligare viten?

– Har man inte åtgärdat det blir det en ny bedömning i så fall. Vi följer upp varje enskilt ärende, säger Keijser och tillägger i det sammanhanget att man från kommunens sida har missat att följa upp ärendet där Mark- och miljödomstolen avslog kommunens begäran om vite.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa