Det blir inget bygglov för ett båthus på 200 kvadratmeter samt två förrådsbyggnader vid före detta silotomten vid Ön i Veckholm.

Efter omröstning gav miljö- och byggnadsnämnden avslag på den bygglovsansökan som lämnats in av fastighetsägaren.

Fastigheten är en industrifastighet och bebyggdes med en silo av Lantmännen 1947. Silon revs 2007 och fastigheten bytte då ägare.

Sedan dess har marken bland annat använts för tillfälliga uppställningar av fordon, brandförsvaret och av båtklubbgen för isättning av båtar.

Området är strandskyddat och för att få dispens för bygglov i ett sådant område krävs särskilda skäl, exempelvis att allmänheten inte har tillträde till området.

Miljö- och byggnadsnämnden går på förvaltningens bedömning där man föreslår avslag på ansökan. Förvaltningen anser att den föreslagna byggnaden motverkar syftet med strandskyddslagstiftningen vars syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Placeringen av byggnaden är därför inte är lämplig.

Fastighetsägaren har i sina synpunkter på förvaltningens förslag påpekat att fastigheten fortfarande betecknas som en industrifastighet och att fastigheten inte omfattas av det generella strandskyddet. Fastigheten är ingen naturmiljö utan en industritomt som saknar naturvärde och förrådsbyggnader finns redan på fastigheten.

Fastighetsägaren har tidigare fått avslag på bygglovsansökningar gällande bostäder på tomten och även då angavs att det inte fanns anledning till dispens inom ett strandskyddat område.