60 hyresrätter planeras

Ett fem våningar högt punkthus kan komma att byggas i kvarteret Vargen mellan Linbanegatan och S:t Larsgatan.

12 december 2018 16:00

Punkthuset är tänkt att rymma 60 nya hyreslägenheter, ett komplement till kvarterets 90 lägenheter i tre olika huskroppar som byggdes på 1940-talet. Det är garagelängan längs S:t Larsgatan som enligt detaljplaneförslaget kommer att rivas och ge plats åt det nya punkthuset.

Ägare till fastigheten är Föreningen Enköpingshem UPA som också äger kvarteret Björnen, den nu obebyggda tomten mellan Linbanegatan och järnvägen. Detaljplaneförslaget omfattar även den västra delen av kvarteret Björnen där fastighetsägaren planerar att ordna parkeringsplatser för boende i kvarteret Vargen.

Kvarteret Vargen ligger inom den yttre skyddszonen för Enköpingsåsens vattentäkt och delvis också inom det så kallade plymområdet för spridning av föroreningar, perkloretylen, från den före detta kemtvätten 200 meter nordost om kvarteret. Det innebär att särskilda föreskrifter kommer att gälla i samband med bygglov för det nya huset.

Kontrollprogram för mätning av perkloretylen i grundvattnet i samband med grundläggningsarbeten och också inomhus kommer att krävas, liksom radonsäkring av byggnaden. Planen ger också förslag på förberedande åtgärder som att sätta ned brunnar så att det går att suga bort luft under grunden om kontrollprogrammet visar att det skulle behövas.

Plan- och exploateringsutskottet har godkänt planförslaget och det går nu till kommunstyrelsen som beslutar om antagande av detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille