Insändare Transporternas klimatpåverkan i Sverige ökar efter lång tids minskning, och andelen biodrivmedel minskar efter lång tids ökning. Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka etanolanvändningen.

Etanol är det vanligaste biodrivmedlet i världen med 70 procent av den totala globala produktionen, vilket innebär en garanti mot brist när efterfrågan ökar. Brasilien och USA är störst i både konsumtion och produktion, medan Sverige har en produktion i världsklass som ger både gröna jobb och drygt 90 procent minskad klimatpåverkan jämfört med fossil bensin.

Etanol förknippas i Sverige ofta med E85, dvs 85 procent etanol och resten bensin. Det finns i Europa, i Brasilien och på frammarsch i USA. I Sverige har varannan mack E85. Där kan nära 250 000 etanolbilar tanka med halverad klimatpåverkan jämfört med fossil bensin. Sverige har redan idag ED95 för tunga fordon med dieselmotorer. Detta ger en kraftigt minskad klimatpåverkan.

Nu är det dags för etanolens återkomst. Det är det vanligaste och billigaste biodrivmedlet, råvaran räcker gott och klimatnyttan är mycket hög. Som biprodukt får man stora mängder djurfoder, som ersätter importerad soja. Genom möjligheten att göra etanol av rester från jord- och skogsbruk ökar potentialen än mer. Här ligger nordisk industri i framkant.

Idag är etanol ett par kronor billigaste än bensin, även om man tar hänsyn till etanolens lägre energiinnehåll. Detta ger en vinst för både miljö och ekonomi. Medan oljepriset ökar är råvarupriset för etanol relativt stabilt.

Etanolen bör komma tillbaka på två sätt:

● Som ökad låginblandning. Sverige bör sälla sig till andra länder och genom en kraftigt skärpt reduktionsplikt snabbt uppnå E10 som standardbränsle. Drivmedelsbranschen har länge föreslagit detta!

● Som höginblandat bränsle. Genom aktiv upplysning vill vi stimulera landets 250 000 etanolbilister att stolt tanka E85. Vi vill bereda väg för nya etanolbilar via bonus malus-fordonsbeskattningen och få in snåla etanolbilar i miljöbilsdefinitionen. Vi vill se fler lastbilar och bussar som går på ED95. Vi vill också att befintliga bilar konverteras från bensindrift till E85, så att de inte behöver rulla fossilt hela sin livslängd.

Den tuffa etanoldebatten har gett oss ett ur alla perspektiv bättre bränsle; med vettiga villkor vid produktionen, hög klimatnytta och hög kvalitet på själva drivmedlet. Vi ska påskynda omställningen till klimateffektiva fordon – och etanolen har en viktig roll att spela.