M: Nu stärker vi Sveriges försvar

4 januari 2019 06:00

Försvaret måste få de resurser som behövs för att kunna lösa sin uppgift att kunna värna svenskt territorium och svenska intressen i en allt mer orolig omvärld. I den budget som nu antagits av riksdagen tillförs närmare 3,9 miljarder kronor mer till försvaret för 2019 jämfört med övergångsregeringens förslag. Inte bara Försvarsmakten får mer medel, utan också en rad andra myndigheter som ingår i totalförsvaret. Vårt mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt försvar.

Sverige befinner sig idag i ett utsatt säkerhetsläge. Det pågår alltjämt ett krig i Ukraina där Ryssland med jämna mellanrum höjer temperaturen i konflikten. Sverige utsätts dagligen för cyberangrepp och desinformation från fientligt sinnade stater. Behovet av att ha ett starkt försvar som kan möta en rad olika hot är mer aktuellt än på länge.

Mot bakgrund av denna hotbild har Moderaterna och Kristdemokraterna samlat stöd för en budget som innebär kraftiga anslagsökningar för försvaret. Vi tar ansvar i ett skarpt läge. Försvarsmakten får de resurser myndigheten har begärt och vi lägger även extra medel på bland annat Försvarets radioanstalt, Rekryteringsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Våra satsningar kommer bland annat att medföra att krigsdugligheten i de två armébrigaderna kan höjas, att mer materiel kan anskaffas och höjd ambition för det civila försvaret samt att mer övning och utbildning kan genomföras. Ökade resurser måste också omsättas till faktisk höjd försvarsförmåga. Att bygga ut Sveriges försvarsförmåga kommer därför att kräva god kostnadskontroll, spårbarhet och uppföljning.

Riksdagen har glädjande nog nyligen fattat beslut om att inrätta en arméstab i Enköping och en flygstab i Uppsala. Dessutom vill Moderaterna utveckla försvaret i Uppsala län ytterligare genom att på sikt etablera en fjärde flygflottilj i Uppsala och en utökad utbildning av ledningsförband och anskaffning av ledningssystem på Ledningsregementet i Enköping.

Försvarsmakten använder i sin kommunikation devisen ”vi låter Sverige vara i fred”. Den fångar på ett bra sätt vad målet för svensk säkerhet handlar om. För att vi ska fortsatt kunna leva i fred och ha ett samhälle som bygger på demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter måste vi ha ett trovärdigt försvar. Därför gör vi nu en historiskt stor satsning på att stärka landets försvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa