Dels byggs bostadsområden ut i närheten, dels har en del av lokalerna endast ett tidsbegränsat bygglov.

De nya planerna har diskuterats i flera år och ett av flera alternativ, när trycket på undervisningslokaler var mindre i Bålsta, var att lägga ned Vibyskolan.

Nu föreslås istället en utbyggnad av förskolan från fyra till sex avdelningar och ett gemensamt tillagningskök och matsal med skolan.

Nu ställs det nya detaljplaneförslaget ut för granskning. Trafikfrågan runt skolan har varit den hetaste hittills. Senast den 7 januari ska kommunen ha skriftliga synpunkter på den plan som beräknas kunna fastställas av kommunfullmäktige under början av 2019.

Under samrådet var många positiva med själva utbyggnaden, men inte till den föreslagna trafiklösningen.

Kommunen vill nämligen ta bort parkeringsmöjligheterna längs Prästgårdsvägen.

Det ska tydliggöras att "entréer till skola och förskola ska vara vända mot Kalmarleden". Det ska endast vara varutransporter och inte föräldrar och personal som ska använda sig av infarten från Prästgårdsvägen.

"Det bör vara tydligt för föräldrar och personal att man ska välja att använda sig av infarten från Kalmarleden då den ska vara smidigast, snabbast och den enda plats där det går att parkera", skriver Håbo kommun i förslaget till ny detaljplan.

Närboende som har lämnat synpunkter under samrådstiden är oroliga för en ökad trafik inne i bostadsområdet när varutransporter ska gå den vägen.

Kommunen menar å sin sida att det är mer trafiksäkert att en handfull sådana transporter i veckan kör där än på mer utsatta platser i skolmiljön.