Det är Kvarter 4, inom området Björnbro, där företaget Benders har planerat att utöka sin verksamhet. Benders AB och kommunen skrev ett ramavtal om markköpet redan under 2016. Andra framtida exploatörer ska även ges möjlighet att få tillgång till industrimark i det här området nära Västerskog.

I en del av detaljplanen ska befintlig skogs- och åkermark planläggas som naturmark. Det görs för att "skapa en barriär mellan bostadsområdet Skörby och industriområdet" enligt de handlingar som tagits fram av plan- och exploateringsavdelningen.

Kvarter 4 är med sina 26 hektar något mindre än det område norr, Kvarter 3 som efter flera överklaganden avgjordes till kommunens fördel i mark- och miljööverdomstolen så sent som i januari i år.

Enligt planerna ska samrådstiden för Logistik Bålsta Kvarter 4 ske under juni månad. Synpunkter som kommer fram under samrådstiden kan, enligt kommunen, göra att planförslaget förändras till den så kallade granskningen.

Då ska även en arkeologiutredning genomföras. Kommunens tidsplan är att besluta om detaljplanen under första kvartalet 2019.