Kommunstyrelsen i Håbo är enig om att den extra satsningen på socionomer som infördes under 2017 har blivit ett lyckokast.

Det beskrivs av personalchefen Marisa Lindblom, som ett sätt "att sticka ut i lite mängden vid rekryteringar samtidigt som det är en modell som kan passa den enskilde beroende på vilket skede i livet hen befinner sig."

Kommunen skrev ettårskontrakt med totalt 45 anställda på socialförvaltningen. Största gruppen är de 22 socialsekreterarna, men även en handfull andra yrkesgrupper är involverade.

Erbjudandet gällde att jobba 80, 90 eller 100 procent och tjäna tio procentenheter mer.

34 av de 45 personerna valde att jobba 100 procent och tjäna 110 procent.

Även om lönerna ökade minskade köpet av konsulttjänster kraftigt och som EP kunde berätta tidigare i år gick kommunen 150 000 kronor plus på projektet.

Nu finns en enighet i kommunstyrelsen om att förlänga satsningen till 2020, men också att, under vissa förutsättningar, ge andra personalgrupper möjlighet att ta del av erbjudandet.

– Frågan om att erbjuda andra svårrekryterade grupper den här möjligheten ska dock avgöras i personal- och förhandlingsutskottet, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn-Elg (M).

Modellen omfattar inte chefer och administrativ personal i organisationen. Samtidigt förlängs också möjligheten att erbjuda tipspengar, 10 000 kronor, till en anställd som medverkat till en lyckad extern rekrytering av myndighetsutövande personal. Där ska dock personen ha varit anställd i minst ett halvår innan någon eventuell tipspeng betalas ut.