Kalmarsandssilon går mot graven

Rivning av silon kan komma att påbörjas under våren. Bygg- och miljönämnden väntas behandla rivningsansökan i mars.

25 januari 2017 06:00

Lantmännen byggnads AB har ansökt om rivningslov för silon i Kalmarsand. Den nuvarande markägaren Fastighets AB Kalmarsand planerar att bygga bostäder på platsen, i enlighet med gällande detaljplaneprogram.

Rivningsansökan omfattar hela anläggningen inklusive en del av kajanläggningen och den beräknas påbörjas under våren och pågå en bit in på hösten. I ansökan ingår även rivning avnågra mindre byggnader intill silon.

En miljöinventering med redovisning av förekomsten av farligt eller miljöstörande avfall i byggnaden liksom en markundersökning har genomförts och en rivningsplan finns framtagen.

Markundersökningen visar att det inte finns några betydande föroreningar i varken marken eller grundvattnet.

Rivningsentreprenör kommer att upphandlas när bygg- och miljönämnden har beviljat lov.

Det är inte första gången Lantmännen river en silo, så det finns kunskap om hur det ska gå till. Byggnaden mäter som högst 60 meter, och enligt vad som framgår i ansökningshandlingar kommer rivningen mest att ske med kula. I de högsta delarna får man klippa ner sidorna och taket. Nedtill river man med grävskopa.

Betongen från byggnaden kommer att krossas i maskin på platsen och återanvändas i rensat skick antingen på samma plats om det uppstår behov, eller någon annanstans, efter dialog med kommunens miljöavdelning.

Siloområdet ingår i detaljplaneprogrammet för Kalmarsand som godkändes redan 2010. Arbetet med detaljplan pågår, men blev inte klart 2016 som markägaren hade hoppats.

På platsen ryms minst 100 strandnära bostäder i flerbostadshus, fler om Stockholmsvägen stängs av. I planerna ingår också en allmänt tillgänglig strandpromenad och en småbåtshamn med båtplatser för programområdet.

Planområdet omfattar också marken på andra sidan Stockholmsvägen, från Kalmarrondellen till grustäkten och fram till det befintliga bostadsområdet. Sammanlagt bedöms det rymmas cirka 250 bostäder i planområdet.

Stockholmsvägen ska bli en lokalgata och ersätts av en ny väganslutning från Kalmarrondellen utefter järnvägen fram till Kalmarsand där den böjer av ner mot Kalmarsandsbadet i samma läge som befintlig

gång- och cykelväg och ansluter till Stockholmsvägen. All ny bebyggelse matas från den nya vägen utom i området närmast Kalmarrondellen som Håbohus har fått anvisad till sig för att bygga flerbostadhus.

1944 byggdes den första silon i Kalmarsand. Den togs i bruk året efter. Ökade behov och ny teknik föranledde bygget av silo nummer 2 1963. Det skeppades 42 000 ton säd från anläggningen årligen fram till 2010 då verksamheten upphörde.

Nu ska byggnaden jämnas med marken och ge plats åt bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!