Det har en intern utredning i kommunen kommit fram till.

I april 2015 föreslog Moderaternas Ingvar Smedlund att det bör skapas en ny näringslivsnämnd med ansvar för integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Nuvarande utbildningsnämnden skulle lämna över gymnasiet till skolnämnden och ersättas av en ny nämnd med en egen förvaltning.

Artikelbild

| Vill förändra. Ingvar Smedlund föreslog 2015 att det bör skapas en ny näringslivsnämnd. Nu har frågan utretts.

Uppdraget: ”Ge de med försörjningsstöd, nyanlända, långtidsarbetslösa och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ett individuellt kommungemensamt strategiskt stöd. Förvaltningen ska också ge nya och befintliga företag stöd vid etablering eller utveckling av sin verksamhet”.

Kommunstyrelsen beslutade i september samma år att göra en utredning.

Den skulle svara på tre frågor.

1. Utgör organisationen som vi har idag ett hinder i arbetet mot våra mål?

2. Skulle en förändring i organisationen åstadkomma bättre resultat?

3. Hur ska arbetet organiseras för att vi ska nå bästa resultat?

Nu är utredningen klar.

Svaren blev: 1. nej. 2. nej. 3. som idag.

Åtminstone inte förrän efter nästa val.

Utredningen, som har gjorts av Davor Zavko på utbildningsförvaltningen, bland annat genom djupintervjuer med personer från flera olika förvaltningar och jämförelser med andra kommuner, kom fram till att det finns fyra möjliga vägar vid en omorganisation.

a) Ha det som idag.

b) Slå ihop med socialförvaltningen (där flyktingmottagningen fanns till och med 2008).

c) Skapa en ny näringslivsförvaltning.

d) Placera integrationsenheten centralt under kommunledningen.

Utredningen har hittat både för- och nackdelar med alla förslagen.

Oavsett vilken väg kommunen väljer i framtiden menar utredaren att det finns fyra riskområden.

1. Att integrationsfrågor inte tillräckligt uppmärksammas i kommunens organisation och bland kommunpolitiker.

2. Att medvetenhet om integrationsfrågor inte är tillräckligt stor.

3. Att både integrations- och arbetsmarknadsfrågor blir marginaliserade i utbildningsförvaltningens stora organisation.

4. Att svårigheter eller onödiga väntetider kan uppstå om andra förvaltningar behöver involveras i arbetet.

Parallellt med utredningen diskuterar även kommunens demokratikommitté, med representanter för alla partier i fullmäktige, hur det interna arbetet ska organiseras.

Frågan har de senaste veckorna debatterats i de två nämnder som är organiserade under utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämndens ordförande Marié Karlström (S) och en majoritet av ledamöterna anser att det är just demokratikommittén som bör bestämma sådana frågor.

Centerns Johan Svensson håller dock med Moderaterna om att redan nu peka ut riktningen.

– Integrations- och arbetsmarknadsfrågorna bör flyttas till en egen nämnd direkt under kommunstyrelsen, förklarade han på utbildningsnämndens möte.

I skolnämnden var alla partier eniga om att låta demokratikommittén, och senare kommunfullmäktige, ta beslut om hur organisationen ska se ut efter nästa val.

Det har snart gått två år sedan Ingvar Smedlund kom med förslaget.

Vad tycker du om utredningens resultat?

– Jag tycker att kommunen borde ha låtit någon utomstående svara för utredningen och inte utrett sig själva. Jag har inte läst den i detalj än, men min åsikt är fortfarande att integrationsfrågorna riskerar att drunkna i utbildningsförvaltningens stora organisation med förskola, grundskola och gymnasiet.