– Det här är det bästa ekonomiska resultatet för kommunen på flera år, säger det socialdemokratiska finanskommunalrådet Helena Proos när ett utkast till årsredovisningen redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Att det ekonomiska resultatet glädjer finanskommunalrådet är helt klart, men hon är även nöjd med utformningen av årsredovisningen och att den innehåller många kommunfakta som gjorts lätttillgängliga för läsaren.

– Vi har lagt ett stort fokus på våra medborgare när vi tagit fram årsredovisningen och försökt förklara på ett bra sätt vad vi i kommunen gör med våra pengar, säger Helena Proos.

Artikelbild

| Helena Proos (S), finanskommunalråd.

Jämfört med 2015 (36 miljoner kronor) är resultatet en förbättring med 12 miljoner kronor.

Kostnaderna för den kommunala verksamheten landade på drygt 2,1 miljarder kronor för 2016. På intäktssidan steg skatteintäkterna något till drygt 1,8 miljarder, men jämfört med budget blev de drygt 10 miljoner kronor lägre än förväntat. När det gäller statsbidragen så uppgick de till 352 miljoner, vilket var 16 miljoner mera än budgeterat.

Resultatet påverkas positivt av att de politiska nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 12 miljoner kronor.

Bland annat redovisar tekniska nämnden ett överskott på drygt 8 miljoner kronor till följd av ändrade avskrivningsregler medan vård- och omsorgsnämnden gjorde ett minus på 23 miljoner bland annat på grund av ökade kostnader för hemtjänst.

För socialnämnden slutade 2016 med ett överskott på 13,5 miljoner kronor. Den främsta anledningen till detta är att de statliga intäkterna för mottagandet för ensamkommande flyktingbarn varit högre än de kostnader man haft för verksamheten.

– Vi har haft ett avtal med Migrationsverket när det gäller hur många ensamkommande flyktingbarn vi ska ta emot. I slutänden har det sedan inte kommit så många som vi kommit överens om och det har gjort att resultatet påverkats positivt, säger Helena Proos.

Även när det gäller integrationsarbetet för nyanlända flyktingar så har kommunen fått statsbidrag. Även dessa pengar har haft en positiv inverkan på resultatet.

I årsredovisningen finns även jämförelsestörande poster som påverkar resultatet negativt. Detta handlar om nedskrivningar på 28 miljoner för kostnader för utredningar av investeringsprojekt (kulturhus Joar, tidiga simhallsutredningar och utbildningslokal för räddningstjänsten) som sedan inte blivit av.