I landet låg genomsnittspriset för arrenderad jordbruksmark (åker och bete) på 1 705 kronor per hektar enligt Jordbruksverkets statistik.

Men skillnaderna är stora mellan norr och söder. I norra Sverige ligger priset på 363 kronor per hektar och i Sydsverige på 3 330 kronor per hektar.

Priserna ökade kraftigt mellan åren 1995 och 2011 då genomsnittspriset mer än fördubblades.Ökningen har legat på mellan noll och sju procent per år men åren 2006 och 2007 samt 2010 och 2011 var ökningen märkbart högre i spannmålsbygder. Den troliga orsaken var att avräkningspriserna på spannmål steg kraftigt under samma perioder.

Från 2011 fram till 2016 har prisnivån på arrenderad mark varit mer stabil. Mellan 2015 och 2016 steg priset i snitt med en procent.

Arrendepriset på ren åkermark ligger något högre och snittet i landet är 1 798 kronor per hektar. I Östra Mellansverige ligger priset på 1 721 kronor, i Sydsverige på 3 548 kronor och i norra Sverige på 374 kronor per hektar.

Allra högst priser har åkermark längs Hallands och Skånes kust med 4 231 kronor per hektar.

För betesmark har priset på arrenden inte stigit lika kraftigt och varierar inte heller lika mycket mellan regionerna. Det genomsnittliga arrendepriset för betesmark var år 2000 knappt 400 kronor per hektar, år 2016 låg priset på 562 kronor per hektar.