Sjuvåningshus krymper skolgård

Kvarteret vid Hettemarkshuset förtätas med ett flerfamiljshus. Miljö –och byggnadsnämnden har givit bygglov för ett fem- och sjuvåningshus.

20 juni 2018 00:00

Det nya huset kommer att byggas i hörnet Fjärdhundragatan – S:t Larsgatan med sjuvåningsdelen närmast Fjärdhundragatan. Totalt kommer byggnaden att rymma 26 lägenheter, två ettor, tio tvåor, åtta treor och sex fyror.

På den egna fastigheten kommer två handikapparkeringar att finnas och 27 ytterligare parkeringsplatser har fastighetsägaren tecknat avtal för på grannfastigheten, Hettemarkshuset. De platserna är belägna norr om Hettemarkshuset, inte på området mot S:t Larsgatan.

I bottenvåningen planeras för två lokaler som enligt bygglovsansökan är avsedda att användas som föreningslokaler alternativt kontor.

Den nya byggnaden kommer att vara granne med det område som Entréskolan använder som skolgård, och med de parkeringsplatser som används av Bring.

Skolgården diskuterades under sammanträdet med miljö- och byggnadsnämnden.

– Den fastighet som vi nu ger bygglov för har till en mindre del använts av Entréskolan som skolgård. Det innebär att skolgården när fastigheten bebyggs kommer att bli något mindre, säger Matz Keijser (S), nämndens ordförande.

Detaljplanen för kvarteret medger bostadsbyggande på det sätt som nämnden nu har givit bygglov för, och det lov som en gång givits för Entréskolan berörs inte av det.

Räddningstjänsten har i sitt samrådsyttrande understrukit behovet av att det finns uppställningsplatser för deras höjdfordon. Nämndens bedömning att det finns plats på S:t Larsgatan, på Fjärdhundragatan och tillräckligt utrymme för uppställning även inne på gården där det är skolgård och parkeringsplatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!