Vid årsskiftet skrev EP om att företaget Defensio Fastigheter krävdes på cirka 700 000 kronor i byggsanktionsavgift av kommunen för att ha påbörjat ett bygge utan färdigt bygglov, startbesked och slutbesked. Nu har summan säkts till 250 000 kronor, efter att Länsstyrelsen bifallit företagets överklagan om sänkt vite. En anledning är att kommunen varit långsam i sin handläggning av ärendet. Defensio fastigheter hade i oktober 2015 ansökt om bygglov för ett nytt kontor och en ny lagerbyggnad på en tomt i Sneby i Litslena. Företaget medgav att de drog igång med byggarbetena innan de fått beviljat bygglov och startbesked, men hänvisade till att kommunen varit långsamma i sin handläggning av ärendet. Företaget fick bygglovet beviljat efter 32 veckor, och handläggningen av ett bygglovsärende ska ta 10 veckor enligt plan- och bygglagen. Från kommunens sida menade man att den långa handläggningstiden berodde på att företagets ansökan behövde kompletteras. Nu sänker Länsstyrelsen företagets vite på grund av "kommunens saktfärdiga hantering av ärendet" och att det rörde sig om ett tillfälligt bygglov på 5 år, vilket innebär att uteblivet startbesked blir mer ekonomiskt betungande än om det hade gällt en permanent byggnad.

Vitet på cirka 200 000 för uteblivet slutbesked stryks helt, eftersom startbesked är en förutsättning för att få ut ett slutbesked, vilket företaget inte hade fått. Men nu har alltså totalsumman sänkts med cirka 450 000 kronor, och Defensio Fastigheter ska betala 251 402 kronor till till Miljö- och byggnadsnämnden.