ENKÖPING

På torsdagen sa politikerna i kommunstyrelsens plex-utskott ja till att titta på möjligheten att bygga två punkthus på det markområde på Östra Järnvägsgatan som ligger precis bredvid järnvägstunneln.

– Det här är första steget i den politiska processen och vi har nu sagt ja till att utreda frågan om en detaljplaneändring utifrån den ansökan som är gjord, säger Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman som är plax-utskottets ordförande.

I den ansökan om detaljplaneändring som Mathias Lindström lämnat in till kommunen skriver han att han vill uppföra: ”ett landmärke i form av två punkthus”.

Hur höga husen ska bli är inte bestämt i dagsläget, men det ska vara hus som på ett markant sätt syns när man närmar sig Enköping, enligt den information som kommunens tjänstemän fått.

När det gäller vad husen ska fyllas med skriver Lindström så här: ” De två punkthusen kommer att innehålla bostäder. I bottenplanen tänker vi oss butiker, handel och kontor”.

Vidare skriver Lindström i sin ansökan att han redan i dag har etablerat en kontakt med livsmedelskedjan Netto om en etablering.

I ansökan skriver han också: ”Netto är högst intresserat av att hyra bottenplanet i ett av husen”.

På kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har man redan börjat titta på ansökan. I det underlag som fanns med till mötet på plex-utskottet konstaterades bland annat att den aktuella platsen är bra ur pendlingssynpunkt då den ligger nära järnvägsstationen.

I sin ansökan skriver Mathias Lindström att man vill bygga bostäder med ett tydligt miljötänk i punkthusen.

Att bygga bostäder tror tjänstemännen på kommunen att det kan bli problematiskt på grund av buller från järnvägen och de risker som finns sammankopplade med transporter av farligt gods.

På den aktuella marken kan det också finnas olika typer av föroreningar efter de verksamheter som bedrivits där under åren. Även detta kan påverka vad man kan på bygga på den aktuella marken.

Vidare konstateras från tjänstemannahåll att ett antal konsultutredningar måste göras som tittar på frågor som rör föroreningar, buller och trafik samt logistik innan man säga vilket typ verksamhet som kan vara aktuell liksom om det är lämpligt att bygga bostäder där.

Ett beslut i frågan tror kommunen att den kan lämna vid årsskiftet 2018-2019.