Ordförandena blir lika värda

Är Jesper Englundhs (S) arbete som ordförande för upplevelsenämnden lika mycket värt som Sven Janssons (S) ordförandejobb i skolnämnden? Ja, det är det enligt arvodeskommitténs förslag till nya politikerarvoden i Enköping.

27 januari 2018 15:00

Idag har nämndordförandena inte lika stora arvoden i Enköpings kommun. Två ordförandeposter anses vara lite tyngre och ger därmed innehavarna större arvoden. Det gäller skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden, där ordförandena Sven Jansson och Solweig Sundblad (S) får 16 procent av en riksdagsledamots lön (grundarvodesbelopp), som är 65 400 kronor i månaden.

Övriga nämnders ordförande får 13 procent av riksdagens grundarvodesbelopp, basarvode. Det skiljer knappt 2 000 kronor i månaden mellan 13 och 16 procent med nuvarande nivå på basarvodet. 13 procent innebär 8 502 kronor och 16 procent 10 464 kronor i månaden.

Men nu har arvodeskommittén, med Åke Hedén (C) som ordförande, gjort ett förslag till nya arvodesregler, där alla ordföranden likställs lönemässigt. De nya arvodena föreslås gälla från och med 2019, nästa mandatperiod.

Förslaget, som är ute på remiss i nämnderna, innebär att posterna som idag innehas av Matz Keijser (S), miljö- och byggnadsnämnden, Solweig Eklund (S), socialnämnden, Hans Olsson (S), tekniska nämnden, Jesper Englundh, upplevelsenämnden, och Marié Karlström (S), utbildningsnämnden också ska få 16-procentigt arvode för ordförandeuppdraget.

De som är vice ordförande i nämnderna får hälften av ordförandearvodet.

Kommunalråden: poster som idag innehas av finanskommunalråd Helena Proos (S), kommunalråd Anders Wikman (NE) och oppositionsråd Ingvar Smedlund (M), får oförändrad storlek på sina arvoden. Proos tjänar i egenskap av ordförande för kommunstyrelsen 110 procent (71 940 kronor i månaden) av en riksdagsledamots lön. Wikman och Smedlund får ut 100 procent (65 400 kronor i månaden).

Till nyheterna i arvodeskommitténs förslag finns också höjningar av arvodena för Ena Energis och Enköpings Hyresbostäders, EHB:s, ordföranden. Poster som idag innehas av EHB:s Peter Ekström (S) och Ena Energis Jan Clasenius (NE) går från 10-procentiga till 16-procentiga arvoden. Det innebär en höjning från 6 540 till 10 464 kronor i månaden med den nuvarande nivån på basarvodet.

Kommunfullmäktiges ordförande, som den här mandatperioden är Rolf Carlsson (S), föreslås ligga kvar på nuvarande 10-procentiga arvode.

Utöver nämnda arvoden har de förtroendevalda rätt till sammanträdesarvoden. Det föreslås vara 1,25 procent av basarvordet. Om sammanträdet är längre än fyra timmar blir arvodet dubbelt så högt. Kommunalråden har ingen rätt till sammanträdesarvode, utan bara till sina årsarvoden.

Arvodeskommitténs rapport är ute på remiss till nämnderna i kommunen, som ska lämna svar om vad de tycker till senast den 31 januari.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa