Medborgarlöfte och dialoger ska öka tryggheten

Enköpings kommun har förnyat medborgarlöftet för Västerleden för 2018, men projektet ”Samordning Västerleden” får inga pengar från kommunens sociala investeringsfond.

2 juni 2018 15:00

Området för årets medborgarlöfte, en fortsättning på löftet 2017, har begränsats till Västerledstorg och Västerledsskolan.

Avsikten med ett medborgarlöfte där kommunen och polismyndigheten är parter, är att genomföra olika aktiviteter de kommit överens om och som ska öka trygghet och säkerhet i den yttre miljön.

Bland de aktiviteter som parterna åtagit sig att genomföra 2018 utifrån önskemål som medborgare uttryckt i enkäter, intervjuer och samtal, finns spontana besök av polis och väktarpersonal vid skola och fritidsgård, fortsatt hög polisiär närvaro i området och ökat fokus på att motverka narkotikahandeln i och runt Västerledstorg och Västerledsskolan.

Från kommunens sida ska man utveckla verksamheten med vuxenvandringar och medverka till satsningar på föreningsliv för barn och ungdomar i området.

Även EHB som äger Västerledstorg och en stor del av hyreslägenheterna på Lillsidan, finns med som en del i arbetet för ökad trygghet. Det är framför allt utformningen av torget och dess omgivningar som EHB ansvarar för. Utbildningsförvaltningen har del i planering av ombyggnation av Västerledsskolan.

Carl Gynne samordnar kommunens arbete mot brott och droger, och är glad över att det nya medborgarlöftet godkänts av kommunstyrelsen.

Att kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde inte beviljade pengar från sociala investeringsfonden till projektet ”Samordning Västerleden” som upplevelse- och utbildningsnämnderna velat genomföra, ville han inte kommentera på måndagen:

– Jag har inte hunnit sätta mig in i motiveringen, men även om det projektet inte kan genomföras så pågår redan en satsning på medborgardialoger på Västerleden som lockat mellan 120-130 personer vid de tre av fyra dialogmöten vi haft. Avsikten har varit att göra det möjligt för medborgare, tjänstemän och politiker att mötas och prata direkt med varandra och det har uppskattats, säger Carl Gynne.

Enligt Ingvar Smedlund (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, är dialogmötena anledningen till att ”Samordning Västerleden” inte får bidrag ur sociala investeringsfonden:

– Dialogerna ska ge underlag för vilka åtgärder som önskas och behövs, och vi vill vänta in resultaten från dem innan nya projekt startas, säger Ingvar Smedlund.

Det projekt som kommunstyrelsen beslutade ge pengar från sociala investeringsfonden är ”Jobbcentrum del 2”, som får tre miljoner kronor under en tvåårsperiod.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!