Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för framtidens Enköpings stad. Planen behandlades på torsdagen en första gång hos politikerna i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex-utskottet).

Planen kommer nu att skickas ut på samråd till andra myndigheter, grannkommuner, politiska partier och organisationer som ska få säga sitt.

Både kommunalrådet Anders Wikman (NE) och oppositionsrådet Ingvar Smedund (M) betonar även vikten av att höra vad medborgarna tycker om förslaget vid olika så kallade medborgardialoger.

Artikelbild

| Dialog. Till höger ser vi Anna Hallberg, som varit med och tagit fram planen, som samtalar med en kvinna i samband med en tidigare medborgardialog på Västerleden.

– De här dialogerna kommer att ske i olika former och på olika platser som exempelvis på bibliotek, ungdomsgårdar, kommunhuset och vid möten i olika stadsdelar, redogör oppositionsrådet Ingvar Smedlund (M).

Efter samrådet kommer synpunkterna att gås i genom och förslaget revideras.

I planen konstateras att befolkningstillväxten kommer att fortsätta i Enköping. Vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer att byggas många nya bostäder i Enköping. Vidare sägs att utbyggnaden kommer att ske genom en förtätning av staden där mark som redan tagits i anspråk samt befintlig VA-infrastruktur kommer att utnyttjas ytterligare.

– Det här innebär att vi bygger färdigt i de områden där vi börjat bygga, säger Anders Wikman.

I förslaget menar man att en tätare stad gör att medborgarna får nära till olika samhällsfunktioner och service. En mera sammanhållen stad hoppas utredarna ska leda till att det skapas ett folkliv i staden.

Genom att jobba med förtätning så kommer det även fortsättningsvis att finnas gröna lungor och grönska i staden som medborgarna kan utnyttja för rekreation.

Åkersberg är ett område där det byggs för fullt i dagsläget. I planen ses Åkersberg som ett framtida utvecklingsområde som kommer att växa ytterligare.

– Då kommunen äger mycket mark där kan ett nästa steg bli en fortsatt utveckling där, säger Wikman.

Bredsand är ett annat område som kommer att växa ytterligare samt det närbelägna Storskogsområdet där det planeras för cirka 1 000 nya bostäder.

I planförslaget konstateras att befolkningstillväxten även innebär en utbyggnad av vägnät, kollektivtrafik, flera skolor, bättre möjligheter till fritidssysselsättning och ökade förutsättningar för företagandet.

Ett växande samhälle kan leda till segregation och osäkerhet bland medborgarna. I planen sägs att stora socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar ska byggas bort genom att hyresrätter, bostadsrätter och egna hem blandas.