Trafikverket beslutade våren 2018 att den ny bro ska byggas öster om den befintliga Hjulstabron på väg 55 söder om Enköping. Samråd har hållits där berörda parter har fått lämna synpunkter på brobygget och i den vägplan som tas fram ska hänsyn tas till dessa synpunkter.

När en vägplan är klar ska den ställas ut så att det finns möjlighet att lämna synpunkter även på den. Vägplanen ställs dock ut först när finansieringen för ett projekt är klar. Några pengar finns dock inte avsatta för brobygget i den nationella infrastrukturplanen de närmsta tre åren.

Att vägplanen är försenad har därför ingen större betydelse. Infrastrukturplanen revideras vart fjärde år och tidigast 2022 kan Hjulstabron få finansiering i den nationella planen.