En läkare på sjukhuset införde en operationsmetod för höften som saknade vetenskapligt stöd i Sverige. Professor Jon Karlsson och överläkare Mikael Sansone anlitades av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för expertutlåtanden kring läkarens arbetssätt. De kritiserade honom på flera punkter och kallade metoden för ”experimentell”.

IVO konstaterar nu att det funnits brister i sjukhusets systematiska kvalitetsarbete eftersom man inte har haft en strukturerad kvalitetsgranskning på verksamhetsnivå – eller kring den enskilda läkaren. Utredningar var bristfälliga och röntgenbilder ska ha övertolkats. Vårdgivaren har därmed inte uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen, anser IVO.

Dessutom konstaterar de att sjukhuset agerade för passivt när signaler om eventuella vårdskador började bli kända. Först i juni 2016 beslutade vårdgivaren att stoppa höftoperationerna. Journalanteckningar ska även ha varit felaktiga och positiva operationsresultat angavs oftast.

Elisabethsjukhuset ska senare ha tagit händelserna på allvar och har utrett fallen både internt och med extern expertis.

Sammanlagt kom det in tio enskilda klagomål från patienter till IVO. Utöver detta har sjukhuset själva gjort fyra lex Maria-anmälningar som rör totalt 20 patientfall där patienter drabbats av allvarliga vårdskador efter artroskopiska höftoperationer som genomfördes under åren 2014-2016.