Det var efter information från Försäkringskassan som IVO beslöt att granska tandläkarmottagningen. Brister fanns i journalföringen vid mottagningen vilket kan leda till risker i patientsäkerheten.

Vid inspektionen har IVO granskat fem journalhandlingar där man funnit omfattande brister. Bland annat saknas journalanteckningar i journaler mellan åren 2014 och 2015, vård som utförts har inte dokumenterats eller så är vård dokumenterad som utförd men inte gjord. Ibland har journalerna skrivits lång tid efter utförd vård.

En inspektion genomfördes av IVO i februari 2016 och kliniken bedömdes då som välplanerad och att man har de verktyg som behövs för ett systematiskt kvalitetsarbete och för en god och patientsäker vård.