I Uppsala län halveras budgeten för naturvård för 2019 jämfört med året före. Det kommer framför allt att påverka länsstyrelsens arbete med skötsel av naturreservat och arbetet för att bevara hotade arter. Där minskades budgeten från 21 miljoner till knappt 12 miljoner.

Budgeten för att lösa in mark vid bildande av naturreservat minskas från 35 till 15 miljoner och även medlen för miljötillsyn minskas.

– Det är den största neddragningen som gjorts i området någonsin. Med den nya budgeten blir det en utmaning att nå miljömålen och leva upp till internationella överenskommelser, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Artikelbild

| ”Med den nya budgeten blir det en utmaning att nå miljömålen och leva upp till internationella överenskommelser”, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Att skötseln minskas under något år innebär inte något större problem men om ekonomin begränsas under längre perioder kan de ge stora negativa effekter.

– På lång sikt kan det innebära ett hot mot den biologiska mångfalden, det är naturvärden som kan försvinna, säger Lennart Nordvarg.

I naturreservaten kommer naturvården nu att begränsas men vardaglig skötsel fortgår så områdena går att besöka som tidigare.

– I exempelvis Hjälstaviken fortsätter vi att sköta toaletter och se till att säkerheten hålls så att besökare inte riskerar att skadas, säger Lennart Nordvarg.

Arbeten som utförts av externa entreprenörer, som röjning, huggning och skyltning, kommer att bli färre.

– En konsekvens är att det blir färre jobb på landsbygden, det finns många små företag som sysslar just med naturvård och de får det tufft, säger Lennart Nordvarg.

Den stora satsningen på våtmarksprojekt som inleddes 2018 är nu helt borta. Projektet gick bland annat ut på att behålla vattnet i landskapet för att grundvattnet inte ska påverkas negativt vid torka.

– I Uppsala län har mycket våtmarker dikats ut och nu skulle de återställas och nybildas. Man kan tycka att tajmingen är lite konstig med tanke på de problem vi haft med torkan, säger Lennart Nordvarg.

Även satsningen på naturnära jobb, med syfte att skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och nysvenskar, avskaffas.

Riksdagen beslutade i december om en budget med neddragningar inom miljöområdet, främst gällande riktade medel till naturvård och skydd av värdefull natur. Det är naturvårdsverket som sedan fördelat pengarna till landets 21 länsstyrelser. Förhoppningen finns dock att den nya regeringen lägger mer pengar på naturvård i vårändringsbudgeten.