En så kallad trafikstrategi och en parkeringspolicy håller på att tas fram av Enköpings kommun. Det handlar om ett stort arbete som kommer att pågå i många år framöver och som kommunen anser måste göras för att möta framtidens utmaningar, med en växande befolkning.

Som vi tidigare berättat handlar det bland annat om att utveckla staden så att gående, cyklister och kollektivtrafik får större utrymme. Tanken är att hälften av alla transporter inne staden ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik år 2030.

– Det viktiga nu är att vi får med oss invånarna kring varför vi gör det här. Tillgängligheten, säkerheten och trevnaden ska bli bättre, säger Anders Wikman.

Exakt hur man ska komma dithän kan han inte säga ännu, det är för tidigt. Men diskussioner finns om att utveckla fyra större infartsparkeringar där bilisterna ska kunna lämna sina bilar. Hur dessa parkeringar ska utformas är inte heller klart, det kan bli vanliga p-platser och det kan bli p-däck. Nystart Enköping gick till val på att inte bygga ett parkeringshus för 160 miljoner i centrum.

Har ni ändrat er kring det?

– Det var ingen ideologi. Det vi var emot var ett skattefinansierat p-hus. Men vi kan tänka oss andra finansieringsformer, säger Anders Wikman.

Övriga partier i kommunstyrelsens i plan-, mark- och exploateringsutskott är eniga kring trafikstrategin och parkeringspolicyn. Frågan ska dock slutgiltigt avgöras av kommunfullmäktige.