Insändare Svar på insändare från signaturen Tina 1/2

Kostnadsutvecklingen inom kommunens verksamheter behöver minska under de närmsta åren. Detta eftersom att intäkterna inte kommer öka lika mycket som kostnader för befintlig verksamhet och behovet av att bygga bland annat förskolor, grundskolor och gymnasium.

De styrande politikerna gav tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag på långsiktiga besparingar. En stor del av besparingarna handlar om att minska administration, effektivisera genom digitalisering samt hitta smarta arbetssätt. Vi vill främst minska kostnaderna för administration så att kärnverksamheterna drabbas så lite som möjligt.

Inga politiska beslut är ännu fattade. Förslagen ska nu presenteras för respektive nämnd och sedan ska politikerna arbeta vidare med förslagen inför att kommunfullmäktige i juni fattar beslut om budget för 2020.

När det gäller dina frågor:

Rörelse är viktigt för äldre. Vårt uppdrag är att erbjuda aktivitet och rörelse till den som har ett beslut om till exempel boende på ett äldreboende vilket vi också gör. Vi ser att vi behöver minska de frivilliga, öppna och icke lagstyrda verksamheterna för att minska kostnadsutvecklingen.

I dag finns det tomma platser på kommunens äldreboenden och tas det beslut om att ta bort ett antal platser kommer vi ändå kunna erbjuda äldreboende till de som har det behovet.

Det är jätteviktigt att det finns ett varierat utbud med fritidsaktiviteter för ungdomar. Och det är just en bra verksamhet som är i fokus när vi föreslår minskade lokalkostnader men bättre anpassade lokaler. Det gör vi genom att öppna en av de andra fritidsgårdarna i Romberga eller Västerleden på lördagar som idag är stängda. Vi kommer också säkerställa att de unga med funktionsvariation kommer ha kvar sin fritidsgård men att den flyttas till en bättre anpassad lokal.

Förslaget kring färdtjänst handlar om att den som följer med en färdtjänstresenär får betala lika mycket, 40 kronor. Avgiften gäller inte de ledsagare som är beviljade att följa med enligt färdtjänstlagen. Det gäller heller inte sjukresor som är en möjlighet till ersättning för resor till och från sjuk- och tandvård och dessa hanteras av regionen.

När det gäller öppna förskolorna är förslaget att slå ihop Pluto och Kråkan till en och därmed skulle kommunen även fortsättningsvis ha öppen förskoleverksamhet.

Jobbcentrum, i gamla posthuset, är ett samarbete mellan olika kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen med syftet att samla olika kompetenser under samma tak för att hjälpa människor att gå från arbetslöshet till jobb eller studier. Hyran är ungefär 3 miljoner kronor per år. Även om Jobbcentrum är ganska nytt kan vi se att kostnaderna för försörjningsstöd minskar då fler går till egenförsörjning.