Insändare Den styrande minoriteten M,C,L,KD och MP föreslår att ta bort tjänsten som Äldreombudsman. Det är en halvtidstjänst och den är placerad på kommunledningsförvaltningen. Undertecknad har tidigare lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående inrättande av tjänsten. Den var även prioriterad i S valprogram inför 2014. När kommunen styrdes 2014-2018 av Socialdemokraterna och Nystart Enköping inrättades tjänsten som Äldreombudsman.

Äldreombudsmannen har en viktig roll att bevaka och tillvarata äldres intressen samt bryta ned dessa till lokal nivå. Det gäller bostäder, andra huvudmän, till exempel sjukvårdens prioriteringar samt kontakt med andra nämnder och frivilligorganisationer.

Motivet att ta bort tjänsten är att äldre personer ska ingå i helhetssatsningen på jämlika beslut. Baserat på att hänsyn tas utifrån samtliga diskrimineringsgrunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning , ålder samt social bakgrund och tillgänglighet.

Risken är att man ser äldre som en homogen grupp och inte som individer med olika behov. Det rör sig om ett stort åldersspann mellan 65 -100 år. Självklart förändras behoven genom åren.

I Äldreombudsmannens årliga rapport.beskrivs den digitala klyfta som håller på att uppstå. Nationell statistik visar att 42 procent av åldersgruppen över 76 år aldrig varit i kontakt med internet. I Enköping kommer åldersgruppen 75–84 år att öka närmaste åren. Digitalt utanförskap riskerar att bli en demokratifråga.

Många hävdar att det bara handlar om den äldsta generationen och att problemet blir löst när dagens yngre pensionärer redan hanterar den digitala tekniken Jag hävdar att digitaliseringen av tjänster kommer att gå oerhört snabbt och att tekniken närmaste tio-årsperioden då blir avancerad även för dagens yngre pensionärer.

Äldreombudsmannen skulle kunna ha en viktig uppgift att bevaka äldres intressen och förmedla kunskap inom detta område.

Idag inser allt fler kommuner att man har behov av en Äldreombudsman och tjänsten inrättas ofta på kommunledningsnivå. Senast i raden är Täby och Värmdö. I Enköping gör man tvärtom och föreslår istället att avveckla tjänsten.