Insändare Med brist på vision och förmåga hos de styrande har ytterligare 4 år har gått utan att något väsentligt har blivit gjort på Stora torget och dess omgivning, trots att de flesta är överens om att ett attraktivt centrum är viktigt för Enköpings utveckling. Därför blir detta ett av de första initiativen Moderaterna kommer att koncentrera sig på vid ett maktskifte efter valet i september.

Moderaterna har tagit fram ett idédokument för torget som vi efter valet, i samverkan med näringsidkarna och Enköpingsborna, vill omvandla till konkreta aktiviteter för att utveckla vårt torg till en plats som Enköpingsbor och besökare gärna vill återkomma till.

Torgets betydelse och roll för staden förändras ständigt. Från medeltidens naturliga samlingsplats för handel och möte, via 1800-talets uttryck för makt och 50-talets lösning på parkeringsfrågan återtar nu torget sin naturliga plats för människor att mötas på eller idka handel. Man kan ju som lekman fundera över hur våra stadsplanerare tänkte när man gjorde om stadens ”offentliga vardagsrum” till en förvaringsplats för rost och slitna däck.

Bland många egenskaper hos ett torg är det kanske vårt behov av en mötesplats som har förändrats mest de senaste hundra åren. Från en tid med ett snabbt växande välstånd där vi gärna träffades hemma och visade upp våra hem för våra vänner (och i stället ställde bilarna på torget) har vi blivit mer kontinentala och träffas mer ”på stan”, och behovet av det ”offentliga vardagsrummet” ser ut att öka. En bidragande orsak är alldeles säkert också den pågående förtätningen av boendet i städerna. En konsekvens av denna utveckling är att det pågår en upprustning och modernisering av städernas torg på många ställen i Sverige. Eskilstuna är ett exempel där det lagts stor möda och många miljoner på att få till ett torg som lockar invånare och besökare.

Behovet att vitalisering av vårt torg har varit känt länge, och vi har egentligen de bästa förutsättningar. Enköpings centrumområde med sina nivåskillnader, närhet till Enköpingsån och de vackra parkerna är egenskaper som alla kan bidra till att utveckla torget till något extra, och där den genanta ”gropen” kan bli en tillgång genom att den skapar möjligheter för en kommande utveckling av torget och dess omgivning.

Det röstfiske som de styrande har ägnat sig åt under sommaren genom att placera ut en boulebana och nya parkbänkar är sannolikt bara kapitalförstöring och ett uttryck för en oförmåga att omvandla kommunens behov till långsiktiga värden.