Insändare Nämndemännens Riksförbund (NRF) välkomnar regeringens förslag om utökat skydd för landets alla offentligt förtroendevalda. Frågan om ett starkt och utökat lagstadgat skydd för landets 8 500 nämndemän är en av Nämndemännens Riksförbunds högt prioriterade frågor för att bland annat säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att det straffrättsliga skyddet för brott som begås mot förtroendevalda stärks. Förslaget innebär att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

Nämndemännens Riksförbund förutsätter därför att även landets nämndemän inkluderas i begreppet förtroendevalda. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Utsatthet bland förtroendevalda ökar. Detta är förutom ett angrepp mot den enskilde personen även ett hot mot det demokratiska systemet. Rätten att kunna utöva ett förtroendeuppdrag är således viktig för att skydda demokratin så att den ska kunna fungera obehindrat.

I sammanhanget är det också viktigt att påminna om att landets 8 500 nämndemän är förtroendevalda och utgör en grundsten för rättskipningen i landets domstolar. Det skall således inte vara någon skillnad på skyddet för en juristdomare och en förtroendevald nämndeman (lekmannadomare) eftersom de deltar med lika och delat ansvar för domstolens beslut.