Saknas ritningen till (S)amhällsbygget?

13 november 2017 18:30

Nyligen (20171016) fattade kommunfullmäktige beslut om 2018 års verksamhetsplan för ”Samhällsbygget Enköping” (Moderaterna reserverade sig). Någon ritning till bygget verkar det inte finnas, och det putsas mestadels på fasaden.

Det viktiga grundarbetet verkar vara för svårt, så det avstår Proos och Wickman från. Den moderata skuggbudgeten tar däremot ett långsiktigt ansvar för Enköpings ekonomi och pekar ut riktningen för en framåtsiktande och balanserad utveckling av Enköping.

Den starka högkonjunkturen har lett till att innevarande mandatperiod har blivit den mest ekonomiskt fördelaktiga under 2000-talet för Enköping. Skatteintäkterna har vuxit och de tillfälliga statsbidragen har ökat kraftigt.

Det känns då extra sorgligt att den politiska ledningen inte tar tillvara möjligheten att bygga en rimlig reserv för de kostnadsökningar och stora ­investeringar som Enköping står inför de närmaste åren.

I stället för att lyssna på de tydliga fingervisningar som kommunens tjänstemän ger väljer de styrande i stället populistiska åtgärder som äventyrar kommunens långsiktiga ekonomi. För om de planerade investeringarna genomförs blir Enköping en av Sveriges mest skuldbelagda kommuner per invånare.

Moderaterna tar i sin skuggbudget långsiktigt ansvar för ekonomin i Enköping. För att undvika en kraftigt ökad belåning vill vi Moderater reservera 2,5 procent av kommunens inkomster för att vi över tiden dels ska kunna möta variationer i den service som kommunen levererar till sina medborgare, dels för att ha råd att investera i förskolor/skolor och andra kommunala byggnader.

Moderaterna vill också se en nödvändig effektivisering av kommunens verksamhet och att en översyn påbörjas av de tjänster som kommunen levererar till Enköpingsborna. Även om de styrande förmodligen ser behovet av dessa åtgärder så är S och därmed NE helt bakbundna av sossarnas ideologiska arv.

Den flyktingvåg som nådde Sverige 2015–2016 kommer att påverka kommunernas ekonomi under flera år. Hur stor den påverkan blir beror mycket på hur kommunen engagerar sig i frågan och med vilken tydlighet politiken agerar. För kraftfulla åtgärder måste snarast vidtas.

Vi tror att det är nödvändigt med en parlamentarisk tillsatt grupp som tar fram EN gemensam bild av utmaningarna och en handlingsplan. Detta är nödvändigt både ur ett individperspektiv och ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingvar Smedlund (M) Mats Flodin (M)