Regelverk hindrar ett tryggare liv

2 mars 2018 06:00

Som många andra har jag erfarit ökande oro för tryggheten i samhället. I Håbo har såväl medborgare som affärsidkare signalerat känslan av minskad trygghet.

Polisen ser tryggheten i Håbo som god och bättre än på många andra orter. Detta till trots så har vi drabbats av såväl inbrottsvågor som perioder med hög frekvens av övriga personbrott.

Jag uppfattar att den upplevda otryggheten ökade kraftigt i Bålsta under 2017. Inbrottsvågor, väpnade butiksrån, rån för att tillgripa mobiler och mopeder, misshandel, hot och skrämsel, skändliga brott mot äldre, ökat och mer synligt drogmissbruk samt synlig droghandel och nerskräpning kring stationsområdet kom att bli sinnebilder för samhällsutvecklingen.

Vissa områden i västra Stockholm samt även på närmare håll benämns av polisen som ”särskilt utsatta”. Pendeltåget gör det enkelt att resa mellan Bålsta och de särskilt utsatta områdena. De ovan beskrivna missförhållandena har sin rot i att drogförsäljare, missbrukare och allmänkriminella ofta är tillresta till Bålsta. Området kring tågstationen och det närbelägna centrumet blir uppehållsplatser för dessa personer och deras lokala motsvarigheter.

Även om tryggheten de facto är jämförelsevis god i Håbo så måste medborgarnas oro tas på allvar. Jag befarar att sommaren kan medföra återkomst av de missförhållanden vi upplevde 2017. Jag har därför initierat utökad rondering av väktare. Översyn och vid behov förbättrad belysning av utsatta platser är ytterligare en åtgärd. I första hand ska åtgärderna riktas mot stationen med dess närområde samt centrumområdet. Om missförhållandena flyttar till andra platser ska omlokalisering eller förstärkning av insatserna kunna genomföras skyndsamt.

Gällande regelverk sätter för närvarande tyvärr stopp för min strävan att införa kameraövervakning för del av dessa områden.

Avsikten med åtgärderna är inte att sprida oro, den är att med öppna ögon möta en utveckling av det slag vi upplevde under 2017, att vidta åtgärder i tid, att agera i stället för att reagera och att åstadkomma reell förbättring av trygghet och ordning. Allt detta utifrån den respekt jag känner för kommunens innevånare och den oro de på olika sätt givit uttryck för.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Liselotte Grahn Elg

Ämnen du kan följa