Alla i Enköping, Håbo och resten av Sverige ska kunna förvänta sig en tillgänglig och effektiv polis. Det viktigt att polisen ges förutsättningar att ägna sin tid åt rätt saker. Därför tar vi nu ett steg för att renodla polisens verksamhet.

Den som utsätts för ett brott ska kunna känna sig trygg med att polisen finns där när det verkligen behövs. När vi är som mest utsatta ska vi kunna lita på samhällets stöd. Det allra bästa är naturligtvis om brottet kan förebyggas helt och hållet, varför det förebyggande arbetet är minst lika viktigt. För att polisen ska klara dessa uppdrag är det viktigt att de inte tvingas utföra arbetsuppgifter som andra kan sköta lika bra.

I arbetet med att stärka polisen tillför vi mer pengar. De kommande åren satsar regeringen två miljarder kronor, så att det ska kunna bli fler poliser i Sverige. Antalet utbildningsplatser byggs ut på polisutbildningen. Förutom mer pengar måste vi också se till att polisen ges förutsättningar att använda sina resurser effektivt.

Polisens arbete kan och måste renodlas mer. Nu ändrar vi lagstiftningen så att Kriminalvården kan ta över vissa typer av transporter som tidigare legat på polisen. På det sättet frigör vi polisresurser till kärnuppdraget – att upprätthålla lag och ordning och att jobba förebyggande mot brott.

En väl fungerande transportverksamhet av frihetsberövade är en viktig samhällsfunktion. En praxis har vuxit fram där Kriminalvården utför transporter för polisens och andra myndigheters räkning. Det gäller framför allt transporter i så kallade handräckningsärenden av personer som vårdas enligt lagarna om tvångsvård och transporter enligt utlänningslagen.

Ett problem är dock att det saknas uttryckligt stöd i lag för detta arbetssätt, vilket riskerar att stå i konflikt med regeringsformens och Europakonventionens krav på lagstöd för frihetsberövanden.

Därför har nu riksdagen fattat beslut om att ge Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Vi har gjort detta för att frigöra poliser så att de kan ägna sig åt sina huvuduppgifter. Det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan polisen och Kriminalvården för ansvaret att transportera frihetsberövade personer.

Genom mer resurser och renodlade arbetsuppgifter kan vi ge polisen förutsättningar att bli effektivare. Det bidrar till ökad trygghet i hela Sverige.