Insändare Kommunalråden Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) arrangerade nyligen en presskonferens där förslag på omfattande nedskärningar i Enköpings välfärd presenterades.

Nystart Enköping tar kraftfullt avstånd ifrån detta i all hast sammankallade möte som hölls bakom ryggen på de flesta andra politiker, inklusive deras egen minoritetskoalition M+C+L+KD+MP.

Sant är att kommunen fortsatt och med god framförhållning behöver se över kostnadsutvecklingen.

Men att två ledande politiker utan förankring basunerar ut besparingsåtgärder som drabbar unga och äldre, och inte är politiskt diskuterade någonstans, gagnar inte det här arbetet. Tvärtom skapar det bara onödig oro och irritation.

Att spara på förebyggande arbete är sällan långsiktigt ekonomiskt. Vare sig det gäller träffpunkter, seniorgym, fritidsgårdar eller bidrag till vårt värdefulla föreningsliv.

Åren 2015-2018 med Nystart och Socialdemokraterna vid rodret resulterade i ett rejält ekonomiskt överskott med uppemot 200 miljoner kronor. Överskottet behövs till bland annat nya förskolor och skolor.

Samtidigt kvarstår behovet av fortsatt god ekonomisk framförhållning. Stor inflyttning, ökade förväntningar och ändrad åldersstruktur hos medborgarna ökar utgifterna långsiktigt. Intäkterna lär inte öka i samma takt som kostnaderna, där sämre bidrag till kommunerna i riksdagsbudgeten från M och KD är en av orsakerna.

Vi välkomnar därför de förslag av strukturell art som förvaltningarna tagit fram på initiativ av Nystart och S. Bland annat bättre samarbete, smartare arbetssätt och effektivare organisation. Inte minst inom administration, upphandling och förvaltningsövergripande processer. Så kan kostnader minska utan att servicen till medborgarna försämras.

Visst kan en del kommunal service behöva erbjudas på annat sätt framöver. Men omfattningen vet vi inte förrän effekten av det interna arbetet visat sig. Eller vi fått aktuella skatteprognoser. Eller politiken beslutat hur stora eventuella besparingar behöver vara.

Vi är oroade över att Enköpings minoritetsstyre inte lärt något av att ha förlorat omröstningar om både fullmäktigeordförande och budget. Den här olycksaliga presskonferensen förstärker den oron.