Dags att flytta hem runstenarna

17 maj 2019 06:30

Ingrid Ljungkvist har framfört ett medborgarförslag om att öka kunskapen om Håbos vikingaarv som har delgivits i pressen.

Håbo Rotaryklubb är sedan 1992 fadder för 13 runstenar som är spridda i kommunen. Här ingår även den kända och omskrivna Ingvarstenen vid Varpsund. För klubben en intressant uppgift att vårda ett kulturarv samt förmedla aktiviteter om skötseln av runstenarna.

Detta innebär att inspektera runstenarna en gång per år. Åtgärden som utförs är att tvätta stenen där inskriften finns och ta bort sly och gräs runt stenen. Tvättningen ska förhindra lavbildningen på runorna. De utförda åtgärderna och stenarnas allmänna tillstånd noteras på en avsedd blankett som tidigare har skickats till Riksantikvarieämbetet. Sedan något år tillbaka är det Länsstyrelsen som är ansvarig för detta.

I vår kommun finns 40-talet runstenar. I sammanhanget kan nämnas, att två ståtliga runstenar som en gång stod vid Ekillabron efter gamla Enköpingsvägen är borta. På 1820-talet för snart 200 år sedan ”bortrövades” dessa från vår kommun. Vart tog de vägen?

De finns uppsatta vid stora infarten till Ekolsunds slott. Stenarna är placerade som grindstolpar till den vackra järngrinden. Runstenarna är två meter höga och särskilt den södra stenen har en fin runteckning. Det var inte ovanligt under 1700-talet och början av 1800-talet att runstenar flyttades från sina ursprungliga platser för att i stället pryda någon närbelägen slottspark. Det har förekommit att runstenar har flyttats tillbaka.

Min nyfikenhet över runstenarnas öde har inneburit att jag 2005 skrev till Riksantikvarieämbetet för närmare upplysning. En av mina frågor till Riksantikvarieämbetet var följande. Om någon i Håbo kommun exempelvis Hembygdsföreningen vill återföra stenarna till sin gamla plats. Svaret blev: till detta krävs tillstånd samt att vederbörande får stå för alla kostnaderna.

Redan 1860 yrkade fornforskaren Rickard Dybeck ivrigt att runstenarna ska flyttas tillbaka.

Jag var ansvarig för vård av runstenar inom klubben fram till 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Tiefensee