Bilen kommer alltid att behövas

20 februari 2017 06:00

En framgångsrik miljöpolitik innebär att alla kan känna sig delaktiga och berörda. Det ska vara lätt att förflytta sig oavsett om man bor och lever på landet eller storstan. Service, företagande och varor och tjänster ska vara tillgängligt för alla. Av det skälet säger centerpartiet nej till chockhöjning av bensinskatt och den så kallade kilometerskatten som fördyrar transporter av varor och i praktiken skulle straffbeskatta alla som saknar tunnelbana eller järnväg, inte har cykelavstånd eller bussförbindelser. Med andra ord bilen och motordrivna fordon kommer alltid att behövas. Låt oss då möjliggöra för dess fortskaffningsmedel att bli miljövänliga och fossiloberoende...

Under den allmänna motionstiden hösten 2016 skrev jag två motioner som skulle underlätta miljövänligt resande. I den ena föreslog jag att regeringen skulle ta fram en nationell strategi för elfordon och laddningsinfrastruktur. Förslaget i den andra motionen är att få en definition av bilpool och därmed kunna få en lägre momssats för samutnyttjande av bil.

Fler och fler hyr bil i stället för att äga. Det säger en del om att bilen inte nyttjas i den utsträckning som den kostar i inköp och underhåll. Motormännen har uppmanat regeringen att flytta fokus från allmänna transportminskningar till att i stället se miljövänliga bilar som en viktig del i ett mobilt samhälle. I riksdagen har vi beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Tiden är knapp, något måste göras nu och fler åtgärder behövs.

För det första behövs en ett så kallat ”bonus-malus-system” något som centerpartiet drivit i flera år. En bonus för dem som kör mindre miljöbelastande bilar och en straffavgift för den som kör ”törstiga” fordon, vilket ska bekosta bonusen.

För det andra behövs en tydlig nationell strategi för att uppnå målet 2030. Enligt Naturvårdsverket och Trafikverket behövs cirka 1 miljon elfordon fram till 2030. Ett kraftigt styrmedel som pekar ut riktningen för företagen att ta fram elfordon och en kraftig utbyggnad av laddningsstolpar.

För det tredje måste regeringen ta fram en juridisk definition av bilpooler. Dels för att kommunerna ska avdela mark för bilpoolsverksamhet och dels för att få en skattesats i enlighet med kollektivtrafiken och så som samåkning har. Bilpool måste klargöras för både branschen och användare. Bilpooler skulle ge kommuner verktyg för att etablera flexibla p-normer och anlägga parkeringsplatser. Det leder i sin tur till billigare bostäder, tystare bostadsområden och lägre utsläpp.

Bilen kommer alltid att behövs. Låt oss därför på alla sätt medverka till att regeringen tar detta på allvar och förändrar de lagar som sätter hinder.

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Solveig Zander (C)