Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att förslaget till detaljplan för Smultronstället med omgivningar ska skickas ut på samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden, men det finns flera skäl.

Det finns en bygglovsansökan för placering av en mast i området och närlivsbutiken Smultronstället har en ansökan om bygglov liggande som ska utredas i och med detaljplanearbetet.

Även Annehills förskolas behov av framtida utbyggnad ska vara med. Det finns behov av fler förskoleplatser i kommunen och att bygga ut förskolan Annehill kan vara ett sätt att

tillgodose det behovet. Därtill finns bostadsområden som inte är planlagda i närheten. De ska planläggas utifrån den utbyggnad som redan skett och hur mycket mer man anser det rimligt att de enskilda fastigheterna kan få bygga till. Huvudsyftet är inte att förtäta med ytterligare småhusbebyggelse men om det blir aktuellt ska det göras varsamt och med hänsyn till den tätortsnära naturen.

Den nya trafiklösningen innebär en ny sträckning för Centrumleden. Centrumleden planeras att förläggas i ett sydligare läge för att bättre möta upp Kalmarleden i en ny cirkulationsplats på Kraftleden, vilket påverkar minigolfbanan. Minigolfbanan ligger på en deponi av främst gipsmaterial och marknivån sjunker vartefter. Därför, anser kommunen, bör man söka efter en annan plats för minigolfbanan. Gröna Dalen med den framtida stadspark skulle kunna vara en lämplig plats.

Där Centrumleden går idag frigörs en yta söder om Lovägen som skulle kunna vara lämplig för exploatering, vilket också studeras i detaljplanen.

Inom området finns flera deponier, förutom den på minigolfbanan. En överskådlig inventering (MIFO) har gjorts, men inga provtagningar har gjorts. Troligtvis innehåller dessa gips, vilket kommer att undersökas närmare.

Owe Fröjd (BÅP) yrkade på återremiss. Han vill avvakta med beslutet tills motionerna om minigolfbanan och hastighetsdämpande åtgärder på Kraftleden är besvarade. Han anser också att det behövs samråd med räddningstjänsten om eventuella konsekvenser av fysiska hinder och ny vägsträckning och efterlyser budget samt ideskisser.

Han och S reserverade sig mot utskottets beslut att gå vidare med ärendet.