Mark- och miljödomstolen har för andra gången upphävt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Logistik Bålsta. Första gången var i oktober 2014, då den lilla ödlan vattensalamanderns livsvillkor satte käppar i hjulen för planen.

Håbo kommun gjorde då om detaljplanen, utifrån de nya villkoren.

Men även detta gång överklagade ett flertal närboenden. Mark- och miljödomstolen fick in sammanlagt 14 överklaganden. Det är främst det befarade bullret, men också andra negativa effekter i närmiljön både för människor och naturen som lyftes upp i överklaganden.

Artikelbild

| Överklagar. Carina Lund (M), kommunalråd, hoppas på prövningstillstånd.

­– Om planerna för anläggningen genomförs medför det ett flertal enskilda negativa konsekvenser för boende-, natur-, kultur-, vatten-, buller, luftmiljön och större vattensalamandrar med mera. Kommunen har inte sett till den samlade tyngden av de negativa konsekvenserna, skriver en av dem som klagat.

­– Kommunens bullermätning med sina fiktiva mätresultat inom ett acceptabelt spann bär inte sannolikhetens prägel, hävdar en annan.

Mark- och miljödomstolen håller med och konstaterar att det finns brister i bullerutredningen. Domstolen påpekar att det är oklart vilken bullernivå som kan beräknas om all verksamhet inklusive fläktar tas med vid beräkning av industribuller. Det är också oklart om kumulativt buller på grund av vägtrafik och spårtrafik kan innebära att riktvärde för ekvivalent ljudnivå överskrids på fler fastigheter än vad som framgår av utredningen.

Därför anser domstolen att det av planhandlingarna och övrig utredning inte framgår att den antagna detaljplanen uppfyller de krav som lagen ställer på att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och möjligheterna att förebygga bullerstörningar.

Kommunen har köpt in mark för stora pengar för logistikområdet och det finns ett avtal om köp av en stor areal med Kilenkrysset, under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att överklaga domen.

Men vad gör ni om ni inte får prövningstillstånd?

– Än så länge är det en hypotetisk fråga. Vi hoppas givetvis att vi får tillstånd, säger Carina Lund (M), kommunalråd.

Några alternativa användningsområden har man inte diskuterat.

– Området är väldigt bra ur logistiksynpunkt och det är vad vi vill använda det till, säger Carina Lund.