– Det här samarbetet ska leda till ett effektivare arbete med miljötillsynen i kommunen, förklarar Linda Jacobsson, miljöchef i Enköpings kommun.

Arbetet med att hitta formerna för arbetet har pågått under en tid och för ett tag sedan presenterades en studie i frågan som samtliga åtta kommuner i länet nu sagt ja till.

Samarbetet som ska bedrivas i projektform innehåller flera olika delar.

Dels kommer företrädare för de olika kommunernas miljökontor att träffas och ta fram gemensamma mallar, checklistor, rutiner och policies för hur man jobbar med miljötillsyn.

Vidare kommer även olika typer av utbildningar där miljöinspektörer som är duktiga och erfarna på ett visst område att handleda och utbilda andra kollegor.

– Tanken är att det här ska öka kvalitén och rättssäkerheten i arbetet och leda till en tydligare likabehandling av innevånare och företag oavsett var man bor och var man är verksam någonstans i Uppsala län, förklarar Linda Jacobsson.

En annan del i samarbetet innebär att miljöinspektörer från olika kommuner ska kunna arbeta tillsammans vid olika större inspektioner.

– Vi har tittat på en mängd olika områden. Ett område som är aktuellt för den här typen av insats är tillsyn av berg- och grustäkter, berättar Linda Jacobsson.

Konkret innebär det att miljöinspektörer som är duktiga på tillsyn av berg- och grustäkter medverkar vid insatsen tillsammans med inspektörer som behöver få mera kunskap i ämnet. När det gäller myndighetsutövningen och att fatta beslut i ärenden sköts den av den kommun som är ansvarig för objektet där inspektionen genomförs.

Tanken är att Enköping och övriga kommuner ska bidra med personal som deltar i de olika verksamheterna. Kostnaden för att delta uppgår till 55 000 kronor per år för Enköping.

– Den kostnaden ska vi ta igen genom att skapa effektivare och bättre sätt att arbeta med vår verksamhet, säger Linda Jacobsson.

Redan i dag finns miljösamverkan i ett antal län runt om i Sverige.

Under förberedelsearbetet har inspiration och idéer hämtas från andra län, bland annat Stockholm. Till en början omfattar samarbetet de åtta kommunerna (Uppsala, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar), men på sikt kan det bli aktuellt med ett utökat samarbete där även andra län inkluderas.

– Det har redan funnits en del diskussioner med både Västmanland och Gävleborg, förklarar Linda Jacobsson.