Det var i mars i år som Länsstyrelsen begärde en lägesbild av vattennivåerna i länets kommuner. Avsikten var att kartlägga och förutse eventuella problem med vattentillgången under vår och sommar.

I rapporten från Enköpings kommun framgår att det i dagsläget finns gott om råvatten. Även till sommarhalvåret räknar man med en god tillgång. Risken för brist på råvatten är liten men kan inte helt uteslutas om nederbörden fortsätter vara låg. Som en säkerhetsåtgärd fortsätter kommunen därför att mäta vattennivåerna.

– Vi har tillsatt en grupp för fortsatt utredning som arbetar för att skapa en helhetsbild av vattentillgången, säger Marcus Wennerström, beredskapsstrateg på Enköpings kommun. Kommunen arbetar även långsiktigt för att säkerställa tillgången till reservvattenförsörjningen.

I rapporten framkommer också att det på lång sikt kan finnas ett behov av regionala vattenförsörjningsplaner för att bättre kunna samarbeta mellan kommunerna och tillsammans möta eventuella hjälpbehov. Marcus Wennerström tror att ett ökat samarbete skulle gagna alla.

– Om kommunerna gemensamt kunde bygga ett nätverk för vattenförsörjningen så skulle vi lättare kunna hjälpa varandra. På det sättet skulle vi kunna samverka vid eventuella problem.